N-tandvård – nödvändig tandvård


Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård, se rutan näst längst ner på sidan.

N-tandvård innebär att patienten betalar samma avgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort efter 1 100 kronor i patientavgift under 12 månader.

 

Läs villkoren för ersättning inom N-tandvården

 Regler för Särskilt tandvårdsstöd sidan 10.

 • Patienten får välja tandläkare och behöver inte genomgått en munhälsobedömning.
 • Berättigade patienter ska behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år. Läs mer under Unga Vuxna i den vita menyn till vänster.
 • Intyget ska kontrolleras vid varje besök. Om patienten saknar en giltig ID-handling, måste den som följer med intyga vem personen är.
 • Giltighetstiden: Intyget kan tidsbegränsas om förbättringsutsikterna inte kan bedömas.
 • Allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.
Om du inte har en giltig ID-handling, måste den som följer med dig intyga vem du är

Så här bedöms patientens rätt till N-tandvård

Rätten till N-tandvård ska grundas på ett realistiskt behandlingsbehov. En bedömning ska göras med hänsyn till den enskildes allmäntillstånd och behov för att avgöra vilken behandlingsnivå som är lämplig. Förebyggande och akuta insatser ska vara prioriterade. Konserverande och protetisk behandling ska förbättra patientens förmåga att äta och tala samt bidra till ett godtagbart utseende utan besvärande tandluckor för patienten. Om allmäntillståndet inte medger mer omfattande tandvård, bör denna istället inriktas på att hålla patienten fri från allvarliga och sjukliga förändringar i munnen för att motverka smärta och andra obehag

Om prognosen för en behandling är tveksam, bör tandvården genomföras i etapper så att resultatet av de först insatta behandlingsåtgärderna kan utvärderas innan en mer omfattande behandling genomförs.

Intyg om N-tandvård

 • Personer som har omfattande hjälp från kommunen och inte redan har intyg om N-tandvård, ska vända sig till en intygsutfärdare. Det kan vara din biståndsbedömare, sjuksköterska, LSS-handläggare med flera i kommunen.
 • Personer som vårdas av anhöriga i hemmet eller har assistansersättning från Försäkringskassan och därför inte har någon kontaktperson i kommunen, ska fylla i en ansökan och skicka den till Enhet Tandvård. Läkarintyg angående sjukdom, medicinering och funktionsnivå ska bifogas.
  Blanketter för ansökan och läkarintyg
  finns överst till höger på sidan Blanketter – Tandvårdsstödet via den vita menyn till vänster.

Intyg om N-tandvård ges till personer som:

 • Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten. Här avses personer som kommunen har ett
  hälso- och sjukvårdsansvar för enligt Hälso- & sjukvårdslagen.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen. 
 • Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter – därför berörs inte de med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen.
 • Har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 • Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som bedömningen.

Tre vårdmodeller för N-tandvård

 • (K) Konventionell kliniktandvård – komplett vårdutbud med ersättning utan avgränsning
 • (P) Permanent tandvårdsutrustning i en separat lokal på särskilt boende – komplett vårdutbud med ersättning utan avgränsning
 • (M 1-3) Mobil hemtandvård – tre olika utrustningsnivåer. Det avgränsade vårdutbudet gäller modell M 3.

Läs mer om Mobil hemtandvård

Kontroll av intyg

Intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder, eller om exempelvis sjukdomsbilden eller bostadsorten har ändrats så att villkoren för intyget inte längre är uppfyllda.
Därför ska vårdgivare kontrollera patientens rätt till N-tandvård vid varje besök.

Kontinuitet och kvalitet i N-tandvården

Vårdgivarkontinuitet är en förutsättning för hög vårdkvalitet till de patienter som har rätt till N-tandvård. Därför ska berättigade personer identifieras av kommunala intygsutfärdare i god tid och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år. Läs även Unga Vuxna i den vita menyn till vänster.

Läs mer på sidan 6 i Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland

Mobil hemtandvård

Mobil hemtandvård kan vid behov utföras i hemmet hos personer med intyg om N-tandvård.
För att bibehålla en säker tandvård med hög kvalitet har Västra Götalandsregionen avgränsat vårdutbudet inom den mobila hemtandvården.

Läs mer om vårdmodellen för mobil hemtandvård.

Förhandsbedömning

N-tandvård ska alltid förhandsbedömas om den riskerar att överstiga 12 000 kronor för allmäntandvård och 20 000 kronor för specialisttandvård (undantag – se Unga Vuxna med Särskilt Tandvårdsstöd i menyn till vänster).

eFHB

Vårdgivare – definition

Offentlig vårdgivare är Folktandvården.
Privat vårdgivare är ett företag eller en enskild näringsidkare som ger tandvård.

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker eller mottagningar.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m