N-tandvård – nödvändig tandvård

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till N-tandvård. Det innebär att du betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort. När du har betalat sammanlagt 1 100 kronor är både tandvården och sjukvården fri så länge ditt frikort gäller.
Berättigade patienter ska behandlas inom Särskilt Tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år. Läs mer under Unga Vuxna i den vita menyn till vänster.

Vid en undersökning bedöms ditt behov av N-tandvård, det vill säga förebyggande åtgärder eller behandling som lagning, rotfyllning, utdragning eller avtagbara proteser.

Intyg om N-tandvård ger dig rätt till en undersökning per kalenderår samt förebyggande och nödvändig tandvård, som lagning, rotfyllning, utdragning eller avtagbara proteser. Bara i undantagsfall beviljas fasta broar, kronor och implantat. Läs mer i faktarutan längst ner på sidan.

Du kan själv välja tandläkare och behöver inte ha genomgått en Munhälsobedömning.

Mottagningen ska alltid kontrollera att ditt intyg gäller. Om du inte har en giltig ID-handling, måste därför den som följer med dig intyga vem du är.

Giltighetstiden: Intyget kan tidsbegränsas om förbättringsutsikterna inte kan bedömas.

 • Allmäntandvård som beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård som beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.

 

Intyg om N-tandvård samt Munhälsobedömning ges till personer som:

 • Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten. Här avses personer som kommunen har ett
  hälso- och sjukvårdsansvar för enligt Hälso- & sjukvårdslagen.
  OBS! Det är ditt behov av omvårdnad som avgör din rätt till Särskilt Tandvårdsstöd.
 • Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter – därför berörs inte de med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse.
  OBS! Det är ditt behov av omvårdnad som avgör din rätt till Särskilt Tandvårdsstöd.
 • Har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 • Får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.
  OBS! Det är ditt behov av omvårdnad som avgör din rätt till Särskilt Tandvårdsstöd.

Tre vårdmodeller för N-tandvård

 • (K) Konventionell kliniktandvård – komplett vårdutbud med ersättning utan avgränsning
 • (P) Permanent tandvårdsutrustning i en separat lokal på särskilt boende – komplett vårdutbud med ersättning utan avgränsning
 • (M 1-3) Mobil hemtandvård – tre olika utrustningsnivåer. Det avgränsade vårdutbudet gäller modell M 3.
  Läs mer om mobil hemtandvård

 

 

Om du inte har en giltig ID-handling, måste den som följer med dig intyga vem du är

Så får du intyg om N-tandvård

Om du har omfattande hjälp från kommunen och inte redan har intyg om N-tandvård, ska du vända dig till en intygsutfärdare. Det kan vara din biståndsbedömare, sjuksköterska, LSS-handläggare med flera i din kommun.

Om du vårdas av anhöriga i hemmet och därför inte har någon kontaktperson i kommunen, ska du fylla i en ansökan och skicka den till enhet tandvård. Bifoga även ett läkarintyg angående din sjukdom, medicinering och funktionsnivå. Blanketter för ansökan och läkarintyg finns på sidan Blanketter – Tandvårdsstödet i menyn till vänster.

Så här bedöms din rätt till N-tandvård

Rätten till N-tandvård ska grundas på ett realistiskt behandlingsbehov. Därför är det ditt allmäntillstånd som avgör vilken behandlingsnivå som är lämplig. Förebyggande och akuta insatser prioriteras.
Konserverande och protetisk behandling ska förbättra din förmåga att kunna äta och tala samt bidra till ett för dig godtagbart utseende utan besvärande tandluckor. Om ditt allmäntillstånd gör en mer omfattande behandling omöjlig, ska tandvården istället inriktas på att hålla dig fri från allvarliga och sjukliga förändringar i munnen för att motverka smärta och obehag.

Om prognosen för en behandling är tveksam, bör tandvården genomföras i etapper så att resultatet av de först insatta behandlingsåtgärderna kan utvärderas innan en mer omfattande behandling genomförs.

Kontroll av intyg

Den 1 mars 2015 slopar vi plastkorten för intygen. Därför ska vårdgivaren kontrollera din rätt till N-tandvård vid varje besök. Det är en ren rutinkontroll.

Intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder, eller om exempelvis sjukdomsbilden eller bostadsorten har ändrats så att villkoren för intyget inte längre är uppfyllda.

Kontinuitet och kvalitet i N-tandvården

Vårdgivarkontinuitet är en förutsättning för hög vårdkvalitet till de patienter som har rätt till N-tandvård. Detta är särskilt viktigt att beakta vid planeringen, eftersom behandlingen ofta bör genomföras i flera steg. Därför ska patientansvarig tandläkare (fast vårdkontakt) och tandhygienist utses och anges i journalen.
I undantagsfall kan patienten ges vård av annan än patientansvarig tandläkare – motivering ska dokumenteras i journalen.

Läs mer på sidan 6 i Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland

Mobil hemtandvård

Mobil hemtandvård kan vid behov utföras i hemmet hos personer med intyg om N-tandvård.
För att bibehålla en säker tandvård med hög kvalitet har Västra Götalandsregionen avgränsat vårdutbudet inom den mobila hemtandvården.

Läs mer om vårdmodellen för mobil hemtandvård.

Förhandsbedömning

N-tandvård ska alltid förhandsbedömas om den riskerar att överstiga 12 000 kronor för allmäntandvård och 20 000 kronor för specialisttandvård (undantag – se Unga Vuxna med Särskilt Tandvårdsstöd i menyn till vänster). Din tandläkare skickar en ansökan till Tandvårdsenheten som bedömer om den föreslagna behandlingen och kostnaden omfattas av tandvårdsstödet.

Vårdgivare – definition

Offentlig vårdgivare är Folktandvården.
Privat vårdgivare är ett företag eller en enskild näringsidkare som ger tandvård.

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker eller mottagningar.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m