Andreas Björsne

Avhandlingsområde: Elektrofysiologiska tester som grund för anpassning av cochleaimplantat

Bakgrund

Andreas Björsne är legitimerad audionom och arbetar inom Hörselverksamheten på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han är anställd på Habilitering & Hälsa sedan 2009. De senaste åren har han främst arbetat med hörseldiagnostik. Förutom det kliniska arbetet är Andreas Björsne adjungerad lärare på audionomprogrammet vid Göteborgs universitet och har kursansvar för kursen i audiologisk differentialdiagnostik. Sedan våren 2015 är han inskriven som doktorand på halvfart vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi – Enheten för audiologi. 

Forskningsprojekt

"Elektrofysiologiska tester som grund för anpassning av cochleaimplantat"

Projektets syfte är i stora drag att underlätta och förbättra programmeringen i cochleaimplantat hos barn och vuxna. De senaste åren har det tillkommit nya funktioner och verktyg (i detta specifika projekt gäller det främst det som kallas AutoNRT) för att utföra detta men det finns kunskapsluckor i hur och när dessa ska användas. Projektet vill undersöka främst hur dessa verktyg kan vara till hjälp för de patienter som inte själva kan vara delaktiga i programmeringen och inställnigen av cochleaimplantatet vilket främst gäller de allra minsta barnen. Detta med förhoppningen att kunna säkerställa optimala inställningar i implantatet så tidigt som möjligt.

Delstudie 1

Hur förändras AutoNRT från operationstillfället till 12 månader efter initial aktivering hos barn och vuxna?

Delstudie 2

Vilka samband finns mellan AutoNRT och T- och C-nivåer under det första året med användning av cochleaimplantat för barn och vuxna? 

Delstudie 3

Varierar T- och C-nivåer samt AutoNRT mellan olika typer av elektrodrader?

Delstudie 4

Hur bra resultat ger metoden med användarbaserad justering av T- och C-nivåer som utgår från AutoNRT jämfört med programmering helt utförd av audionom/ingenjör?


Huvudhandledare
Lennart Magnusson, docent, Göteborgs universitet

Bihandledare
André Sadhegi, universitetslektor, Göteborgs universitet

Kontakt

Andreas Björsne
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23