Ann-Charlotte Persson

Avhandlingsområde: Subjektiv upplevelse och uppmätt nytta av en ny benledd hörapparat BCI

Bakgrund

Ann-Charlotte är legitimerad audionom och arbetar inom Hörselverksamheten på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.  Hon är anställd på Habilitering & Hälsa sedan 2002 och arbetar både med hörseldiagnostik och hörselrehabilitering. Ann-Charlotte har specialiserat sig på hörselrehabiliteringar för personer som behöver benledda hörhjälpmedel.

Sedan våren 2017 är hon inskriven som doktorand på 50% vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi – Enheten för audiologi, Sahlgrenska Akademin.

Forskningsprojekt

I december 2012 opererades den första patienten med ett BCI efter godkännande av Läkemedelsverket. Sedan dess har sammanlagt 16 patienter fått BCI och ytterligare operationer är inplanerade. Etiskt godkännande finns att operera 20 patienter. Uppföljning av dessa patienter sker vid 1, 3, 6, 12, 36 och 60 månader efter anpassning av den yttre ljudprocessorn. Vid dessa uppföljningar görs hörselmätningar. Patienterna får också svara på frågeformulär om den upplevda nyttan av BCI. Vidare utförs vid bestämda tidpunkter även radiologisk undersökning (datortomografi).

De hörselmätningar som görs vid uppföljningarna är mätning av ton-, och taltrösklar i ljudfält. De tre olika taltester som görs är hörtröskel för tal (HTT), maximal taluppfattning i brus samt Hagermans meningar. HTT innebär att man bestämmer nivån där 50 % av de presenterade tvåstaviga orden uppfattas korrekt. Maximal taluppfattning i brus innebär att man i ett konkurrerande brusljud bestämmer den maximala taluppfattningen med hjälp av enstaviga fonetiskt balanserade ord. Vid Hagermans meningar presenteras fem-ords meningar med en bestämd ljudnivå i konkurrerande brus med anpassad ljudnivå och även här vill man bestämma på vilken brusnivå patienten uppfattar 50 % av orden.

Delstidie 1

”3 år med BCI – uppföljning och utvärdering av kliniska resultat”

Syftet är att undersöka patienternas ton- och talaudiometriska resultat samt hur patienterna skattar sin förmåga att höra, livskvalitet och nöjdhet via frågeformulär.

Delstudie 2

”Hälsoekonomiska effekter och kostnader med BCI”

Syftet är att undersöka om BCI-patienter behöver färre medicinska kontakter jämfört med vanliga perkutana implantat då BCI inte har någon hudgenomföring samt undersöka vilka hälsoekonomiska effekter behandling med BCI har i jämförelse med behandling med perkutana implantat.

Delstudie 3

”Ben InSitu mätning – betydelse och nytta”

Syftet är att studera en klinisk tillämpning av ben-InSitu-mätningar för BCI, samt att verifiera dessa med en hudmikrofon, och att bestämma noggrannheten och test-retest av ben-InSitu-mätningar med BCI hos patienter med ledningshinder och blandad hörselnedsättning. Målet är att utveckla en tillförlitlig och noggrann klinisk tillämpning av ben InSitu mätning för transkutana implantat.

Delstudie 4

”Patienters upplevelse och nytta av BCI”

Syftet är att undersöka hur de som fått BCI upplever sina benledda hörapparater genom en kvalitativ studie.


Huvudhandledare

Måns Eeg-Olofsson, Överläkare, Docent, Öron-näs- och halssjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Bihandledare

Sabine Reinfeldt, Docent, Chalmers, Signal och system, Göteborg
Bo Håkansson, Professor, Chalmers, Signal och system, Göteborg
André Sadeghi, universitetslektor, Göteborgs Universitet

Kontakt

Ann-Charlotte Persson
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24