Anna Rensfeldt Flink

Avhandlingsområde: Fördjupad kunskap om en föräldraimplementerad kommunikationsintervention för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning.

Bakgrund

Anna är legitimerad logoped och arbetar inom Habiliteringen Frölunda, barn och ungdom sedan 2002. Sedan starten har Anna haft ett intresse för kommunikationsintervention med individer på tidig utvecklingsnivå och interventioner där föräldrarna har en aktiv roll. Anna är sedan 2016 inskriven som doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet.

Forskningsprojekt

Inom projektet studeras föräldrautbildningen AKKtiv KomIgång med flerfunktionsinriktning, som är en föräldraimplementerad kommunikationsintervention. Med flerfunktionsnedsättning menas omfattande funktionsnedsättningar inom både motorik och kognition. Syftet är att presentera interventionen samt att finna om interventionen påverkar förälderns kommunikationsstil, barnets och förälderns gemensamma dialog, förälderns upplevda trygghet i rollen som kommunikationspartner samt relationen mellan barnet och föräldern.

Delstudie 1

Syftet är att presentera interventionen. Detta görs genom att en pilotstudie sammanfattas och redovisas samt att resultatet av föräldrarnas skriftliga kursutvärderingar sammanställs.

Delstudie 2

Tre familjer deltar i en noggrann single subject-studie. Samspel och kommunikation mellan föräldrar och barn filmas återkommande i hemmet och analyseras avseende förälderns kommunikativa anpassning till barnet samt den gemensamma dialogen mellan barnet och föräldern.

Delstudie 3

En kvalitativ intervjustudie med fokus på föräldrarnas egenupplevda beskrivning av kommunikationen med barnet samt den inre bilden som föräldern har av sitt barn.


Huvudhandledare
Jakob Åsberg, docent vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Bihandledare
Malin Broberg, professor vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.
Gunilla Thunberg, fil. Dr och leg. logoped vid DART, Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Anna Rensfeldt Flink
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24