Birgitta Spjut Jansson

Avhandlingsområde: Samspel och imitation för små barn med autism – SIMBA

Bakgrund

Birgitta Spjut Jansson är legitimerad psykolog och arbetar på Habiliteringen Hisingen, barn och ungdom. Hon har sedan mitten av sjuttiotalet arbetat med barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Som chef, kliniskt som psykolog med barn och tonåringar och de senaste tio åren inom Barn- och ungdomshabiliteringen. Hon är inskriven vid Institutionen för psykologi, Göteborgs Universitet och tillhör också Gillberg Neuropsychiatric Centre.

Birgitta har tillsammans med leg. psykolog Ulla Lindahl skrivit manualen "Intensivinlärning för små barn med autism", hon är ansvarig för den utbildning som ges till personal för att arbeta med metoden.

Forskningsprojekt

“SIMBA – Samspel och imitation för små barn med autism" En randomiserad studie kring två behandlingsmetoder, Intensiv imitation och Intensivinlärning (TAU), för små barn under fyra år som nyss fått diagnos autism. Fyrtio barn har erbjudits deltagande.  Syfte: Att undersöka och beskriva hur dessa metoder fungerar under en kort behandlingstid, och under en ettårig uppföljning.

Delstudie 1

Beskrivning av metoderna under en kort behandlingsperiod av 12 veckor.

Delstudie 2

Beskrivning av metoderna i en hela behandlingsperioden (12 veckor samt ett år). Denna del kommer ockå att omfatta en föräldraskattning.

Delstudie 3

Prediktion av behandling. Beskrivning och redovisning av barngrupper som de båda metoderna kan vara särskilt gynnsamma för.

Delstudie 4

Beskrivning och redovisning av behandlingsutfall.  

Klinisk nytta

Genom denna randomiserade studie i klinisk miljö ställs den viktiga frågan kring vilken behandling olika barn bäst svarar på. Stöd och interventioner till små barn med autism är betydelsefulla för barn och föräldrar. Det är av stor  vikt att man kan ge stöd i goda former tidigt i barnens liv, detta påverkar också hur föräldrar uppfattar sin situation. 

De två metoder som undersöks är Intensivinlärning (TaU) och en ny metod som använder en imitationsstrategi för att öka barnets kommunikation, lek och lärande. I forskningen har vikt lagts vid att möjliggöra för barn att få stöd oberoende av om förskolan eller föräldrar kan deltaga som tränare. 


Övrigt

Birgitta har i ett tidigare forskningsprojekt undersökt det stöd barn och ungdomar fått inom Västra Götalandsregionen under åren 1999- 2004 i rapporten "En metod passar inte alla". 1997 var hon medförfattare i rapporten "Tyst nu talar vi" – en studie kring sex ungdomars transition från föräldrahem till eget boende i Lysekils kommun. Birgitta har även medverkat i en rapport från Socialstyrelsen i samband med boendeorganisering. Lysekil var då landets första boendeenhet med ett utvecklat samarbete med en psykiatrisk öppenvårdsenhet. 

Huvudhandledare
Professor Tomas Tjus, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet

Bihandledare
Professor Mikael Heimann, Institutionen för beteende och lärande, Linköping

Kontakt

Birgitta Spjut Jansson
E-postadress

Porträtt om Birgitta

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23