Lena Bergqvist

Avhandlingsområde: Att göra och bli delaktig – metod för att öka färdigheter i aktivitetsutförande i vardagsaktiviteter och exekutiv förmåga hos unga vuxna som med cerebral pares och hos unga vuxna med ryggmärgsbråck.

Bakgrund

Lena Bergqvist är specialist i arbetsterapi inom habilitering och funktionshinderomsorg och arbetar på Habiliteringen Borås - vuxen.

Lena tog arbetsterapeutexamen 1982 och har mer än 30 års erfarenhet av arbete inom habilitering.  I det kliniska arbetet har Lena ofta mött personer med cerebral pares (CP) som har haft svårigheter med aktivitetsutförande i vardagen även om de haft goda motoriska förutsättningar. Lena tog en Filosofie Magisterexamen 2004. De kunskaper som Lena då tillägnade sig i neuropsykologi väckte hennes intresse för att ta reda på hur personer med CP uppfattar sitt aktivitetsutförande i samband med vardagliga aktiviteter, och pröva metod för träning av aktivitetsutförande. Lena antogs till doktorandutbildningen på Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi under november 2013.

Forskningsprojekt:
Att göra och bli delaktig – hinder och möjligheter för unga vuxna med cerebral pares

Studie 1 och 2

Kvalitativa intervjustudier där syftet är att undersöka hur personer med CP själva uppfattar sitt aktivitetsutförande och sin delaktighet i vardagslivet, samt hur de själva uppfattar att kognitiva förmågor påverkar aktivitetsutförandet. Deltagare i studien är 10 unga vuxna med CP i åldern 19-30 år som klassificeras med Manual Ability Classification System (MACS) på nivå I-II.

Studie 3

De psykometriska egenskaperna kommer att undersökas hos skattningsformuläret Mental Fatigue Scale (MFS) då det modifierats för att användas av personer med CP. Det modifierade skattningsinstrumentet MFS:s innehållsvaliditet kommer att undersökas med kognitiv intervjuteknik. Tio personer kommer att intervjuas. För att mäta skattningsformulärets stabilitet över tid kommer formuläret att testas med test-retest. 30 personer med CP får fylla i formuläret vid två tillfällen med två veckors mellanrum. Deltagare i studien är personer med CP i åldern 20-65år som klassificerats med Manual Ability Classification System (MACS) på nivå I-III och inte har tilläggsdiagnosen intellektuell funktionsnedsättning.

Studie 4

En pilotstudie där syftet är att prova metoden Cognitive Orientation to daily Occupational Performance(CO-OP) i svensk habiliteringskontext genom att undersöka om utförande av aktiviteter och delaktighet i vardagslivet påverkas hos personer med CP efter genomgången behandlingsperiod. Deltagare i studien är 5 personer med CP i åldern 16-30 år som klassificeras med Manual Ability Classification System (MACS) på nivå I-III och inte har tilläggsdiagnosen autismspektrumstörning. CO-OP är ett klient-centrerat arbetssätt baserat på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. Strategier för problemlösning identifieras av personen själv i samverkan med terapeuten genom en process kallad ”Guidad upptäckt” och en övergripande kognitiv strategi lärs in . Den färdighet som uppnås i aktivitetsutförande generaliseras till andra miljöer och den övergripande kognitiva strategin används för att kunna lösa nya aktivitetsutmaningar.

Huvudhandledare:
Marie Peny-Dahlstrand, Med dr, specialist i arbetsterapi, adjungerad adjunkt i arbetsterapi.

Biträdande handledare:
Kate Himmelmann, Docent, Med dr, barnneurolog och habiliteringsläkare.

Kontakt

Lena Bergqvist, E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-27 08:07