Maria Hoff

Avhandlingsområde: "Peripheral and central auditory function in 70-year olds – an epidemiological survey". Syfte: Att undersöka perifer och central hörselfunktion hos 70-åringar samt att korrelera hörseldata med kognitiva data.

Bakgrund

Maria Hoff är legitimerad audionom och arbetar som lärare och biträdande programansvarig på Audionomprogrammet, Göteborgs universitet.

Maria är leg. audionom och arbetar som lärare och biträdande programansvarig på Audionomprogrammet, Göteborgs universitet sedan 2012. Arbetade 2007-2012 som klinisk audionom i London, Storbritannien, där hon främst arbetade med tinnitusrehabilitering. Läste då även en Master of Science i Rehabilitative Audiology vid Bristol University. Är nyligen inskriven som doktorand på 50% vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/Enheten för Audiologi, Sahlgrenska Akademin.

Forskningsprojekt

*Peripheral and central auditory function in 70-year olds – an epidemiological survey”

Syfte: Att undersöka perifer och central hörselfunktion hos 70-åringar samt att korrelera hörseldata med kognitiva data.

 Data samlas in i två faser. Dels kommer ett stort antal 70-åringar genomgå hörselscreening i samband med H70-studien, en stor epidemiologisk hälsostudie som pågått sedan 70-talet. Dessutom kommer ett mindre urval (1/3 av H70-kohorten) genomgå ytterligare hörseltest, som ger en allomfattande bild av hörselns funktion från inneröra till centrala hörselbanorna.

Delstudie 1

Syftet är att beskriva hörförmågan, prevalensen av hörselnedsättning samt associerade riskfaktorer hos 70-åringar, och att jämföra dessa data med tidigare kohorter från H70-studien. Har hörselhälsan hos äldre förändrats med tiden? ar den i så fall förändrats olika för män respektive kvinnor? Har bullerpreventiva åtgärder i samhället haft någon effekt på hörseln? 

Delstudie 2

Syftet är att undersöka den centrala hörselfunktionen hos 70-åringar och att undersöka om det finns någon korrelation mellan auditiv och kognitiv funktion. Vad är ett lämpligt testbatteri för att undersöka central auditiv funktion i denna grupp? Hur vanligt är det med CAPD (Central auditory processing disorder)? Finns det någon korrelation mellan hörseldata och kognitiva data? 

Delstudie 3

 Syftet är att undersöka den neurala hörselfunktionen hos 70-åringar. Hur vanligt är auditiv neuropati (AN)i denna grupp? Hur känsliga är aktuella hörselmätningar för att upptäcka AN? Går det att identifiera riskfaktorer för utveckling av PARAN (probable age-related auditory neuropathy)?  

Klinisk nytta

Åldersrelaterad hörselnedsättning är ett vanligt problem med negativ inverkan på aktivitet, delaktighet, livskvalitet samt fysisk och mental hälsa hos den drabbade. Resultaten från avhandlingsarbetet kommer bidra med ökad kunskap om hur både perifer och central hörselfunktion påverkas av åldrande, samt hur hörsel och kognition samverkar. Detta kan förhoppningsvis leda till bättre diagnosticering och rehabilitering för denna patientgrupp i framtiden.

Kontakt

Maria Hoff
E-postadress 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23