Milijana Malmberg

Avhandlingsområde: Användning av informationsteknologi vid audiologisk rehabilitering

Bakgrund

Milijana Malmberg är legitimerad audionom och arbetar vid Hörselverksamheten. Hon examinerades 2002 från audionomprogrammet vid Göteborgs Universitet och har sedan januari 2002 arbetat kliniskt som audionom vid Hörselverksamheten. Har de första fem åren arbetat vid audionommottagningen med fokus på audiologisk rehabilitering och tinnitus, och de efterföljande tre åren vid Hörselteam vuxna med fokus på tinnitus och ljudkänslighet.

Tog 2009 medicine magisterexamen i audiologi vid Göteborgs Universitet. Är sedan oktober 2011 inskriven som doktorand vid Enheten för Audiologi, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Forskningsintresset ligger i att utveckla verktyg och metoder för att stödja rehabiliteringsprocessen och den enskilde audionomen.

Forskningsprojekt

"Användning av informationsteknologi vid audiologisk rehabilitering"

Studie 1

Studien utfördes vid Hörselverksamheten Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen med syfte att undersöka effekten av att komplettera en pedagogisk insats för hörapparatanvändare med telefonsupport, där insatsen förmedlades på distans inom en ordinarie audiologisk rehabilitering.

Studien var en randomiserad kontrollerad studie (RCT). Undersökningsgruppen bestod av 69 hörapparatanvändare som av en oberoende person randomiserades in i två grupper, en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick tillgång till en bok om hörsel och hörapparater. Gruppen fick ämnesbaserade veckouppgifter relaterade till olika kapitel i boken, i fem omgångar. Projektledaren utvärderade veckouppgifterna per telefon. Kontrollgruppen fick enbart boken och fick i uppgift att läsa och utvärdera boken.

En utökad audiologisk rehabilitering med en pedagogisk insats och professionellt telefonstöd för hörapparatanvändaren resulterade för interventionsgruppen i minskad upplevelse av aktivitets- och delaktighetsbegränsning jämfört med kontrollgruppen. Insatsen rekommenderas som en metod för att minska upplevd aktivitets- och delaktighetsbegränsning för personer med hörselnedsättning men även för att öka hörapparatanvändarnas delaktighet i den egna rehabiliteringen.

Studie 2 och 3

Studie 2 och 3 utfördes vid Hörselverksamheten Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen med syfte att undersöka effekten av att komplettera en pedagogisk insats för hörapparatanvändare med Internetsupport, där insatsen förmedlades på distans inom en ordinarie audiologisk rehabilitering.

Studien var en RCT. Undersökningsgruppen bestod av 74 hörapparatanvändare som av en oberoende person randomiserades in i två grupper, en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick tillgång till delar av en bok om hörsel och hörapparater, samt ett kompendium om kommunikationsstrategier. Gruppen fick ämnesbaserade veckouppgifter relaterade till läsmaterial, i fem omgångar. Projektledaren gav individuell respons till veckouppgifterna samt utvärderade veckouppgifterna per telefon. Interventionsgruppen fick även tillgång till ett diskussionsforum där nya diskussionsämnen presenterades varje vecka. Kontrollgruppen fick enbart en del av boken och fick i uppgift att läsa och utvärdera boken. Studien utvärderades direkt efter deltagande samt 6 månader efter deltagandet.

Det unika är att den Internet baserade rehabiliteringen för första gången tillämpades kliniskt som en del av den audiologiska rehabiliteringen, riktad mot hörapparatanvändare med kvarstående upplevd aktivitets- och delaktighetsbegränsning.

Resultaten visade att både interventionsgruppen och kontrollgruppen minskade sin upplevelse av aktivitets- och delaktighetsbegränsning. Interventionsgruppen förbättrade sina kommunikationsstrategier signifikant bättre jämfört med kontrollgruppen. Förbättringarna återstod 6 månader efter interventionen. Studien visade att internetbaserad rehabilitering för hörapparatanvändare kan utföras kliniskt. Att använda internet som verktyg vid implementering av RCT kliniskt visade sig vara fördelaktigt för datainsamling, deltagarnas tillgång till utvärderingsformulären, projektledarens administration av frågeformulären, och audionomens deltagande.

Studie 4

Syftet med den fjärde studien är att undersöka och beskriva individuella upplevelser av en internetbaserad rehabilitering. Hade deltagarna mest hjälp av den litteratur de fick ta del av, av diskussionsforumet där de kom i kontakt med varandra eller av att vara i kontakt med audionomen? Insamling av data har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer per telefon. Intervjuerna har spelats in och samtalen har transkriberats ortografiskt.

Avhandlingen planeras vara färdig i juni 2017. 


Publikationer

Studie 1

Lundberg M., Andersson G., Lunner T. A randomized, controlled trial of the short-term effects of complementing an educational program for hearing aid users with telephone consultations. J Am Acad Audiol. 2011;22(10):654-62.

Studie 2 och 3

Malmberg M, Lunner T, Kähäri K, Jansson G, Andersson G. Implementing Internet-Based Aural Rehabilitation in a General Clinical Practice. Am J Audiol. 2015 Sep 1;24(3):325-328. doi: 10.1044/2015_AJA-15-0017

Malmberg M, Lunner T, Kähäri K, Andersson G. A randomized, controlled trial evaluating the short- and long-term effects of an internet-based aural rehabilitation program for hearing aid users implemented in a general clinical practice, manuscript


Handledare
Kim Kähäri, Universitetslektor, Med.Dr. leg. audionom, Göteborgs universitet
Thomas Lunner, Med.Dr. , Professor i kognitiv hörselvetenskap, Linköpings universitet
Gerhard Andersson, Med.Dr., Professor i klinisk psykologi, Linköpings universitet

Kontakt

Milijana Malmberg
milijana.lundberg.malmberg @vgregion.se

Porträtt om Milijana

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23