Ann Nordberg

Avhandlingsområde: Tal, språk och kommunikativ delaktighet hos skolbarn med cerebral pares


Bakgrund

Ann är legitimerad logoped och medicine doktor. Hennes avhandlingsområde är Tal, språk och kommunikativ delaktighet hos skolbarn med cerebral pares.

Ann har arbetat kliniskt som logoped i mer än 20 år både med barn och vuxna, de senaste åren inom barn- och ungdomshabiliteringen i Frölunda.

Forskningsprojekt

Ann disputerade 2015 med avhandlingen: Speech, Language and Communicative Ability in School Aged Children with Cerebral Palsy and Speech Impairment. Avhandlingens tema var kommunikativ förmåga hos barn med cerebral pares. Även barnens egen, föräldrars, lärares och logopeds syn på deras förmåga att kommunicera fokuserades.

Ann har ansvarat för forskningsprojekt där kartläggning, analys och utvärdering av tal hos barn med cerebral pares skett via visuell återkoppling, så kallad elektropalatografi (EPG). I en behandlingsstudie framkom att barnens tal förbättrades. EPG möjliggör också att vi kan få en klarare bild av tungans motorik vid tal. Forskning med EPG hos personer med cerebral pares har rönt positiv internationell uppmärksamhet då sådan forskning inte gjorts tidigare.

Ett annat intresseområde är att undersöka olika sätt för att öka kommunikativ delaktighet hos barn med tal, språk och kommunikationsproblematik.

Publikationer

Nordberg A, Miniscalco C, Lohmander A, & Himmelmann, K. (2013). “Speech problems affect more than one in two children with cerebral palsy: Swedish population-based study. Acta Paediatrica.” 102, 161-166.

Nordberg A, Miniscalco C, & Lohmander A, (2013). “Consonant production and overall speech characteristics in school-aged children with cerebral palsy and speech disorder.” International Journal of Speech-Language Pathology.

Nordberg, A., Carlsson, G. & Lohmander A. (2011). ”Electropalatography in the description and treatment of speech disorders in five children with cerebral palsy.” Clinical Linguistics & Phonetics, 25, 831-852.

Kontakt

Ann Nordberg
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23