Skyldigheter och kostnader för hörhjälpmedel

 • Hörapparater och övriga hjälpmedel är ett lån (kostnadsfritt)
 • Då de inte längre används ska de lämnas tillbaka till Hörselverksamheten
 • Hörhjälpmedel repareras kostnadsfritt (vid oaktsamhet eller slarv betalas reparationen av användaren)
 • Vid förlorat hörhjälpmedel är användaren ersättningsskyldig.
 • För att besluta om nya hörapparater eller hörhjälpmedel kan förskrivas så görs en samlad bedömning.
  1. Då nya rehabiliteringsbehov uppstått.
  2. Då hörapparaten inte längre är lönsam att reparera
 • Byte av ett fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens behov av hjälpmedel har förändrats eller om en ny modell eller teknik innebär väsentlig förbättring av funktions och/eller aktivitetsförmågan för den enskilde patienten. Det är förskrivaren som bedömer om hjälpmedlet ska bytas ut.
 • Skydda hörapparaten från fall, stötar, hög värme eller vatten
 • Hörapparaten bör ej utsättas för hårspray eller andra kemiska vätskor.
 • Tillbehör som ljudslangar, domer och filter får du bekosta själv.

Utdrag ur "Riktlinjer för förskrivning av personliga hjälpmedel"

Ersättningsanspråk som ställs till patienter för förlorade eller skadade hjälpmedel utgår från riktlinjer i "Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel" (se "Riktlinjer för förskrivning av personliga hjälpmedel").

Vårdgivarens ansvar (utdrag s.7) 
Ansvaret omfattar bl. a. att: ”… ställa ersättningsanspråk till patienten/brukaren om hjälpmedlet skadas utöver normal förslitning, eller förkommer till följd av patienten/brukarens oaktsamhet. Det är vårdgivaren som skall bedöma om det föreligger skada utöver normal förslitning, under beaktande att det även kan finnas tillfällen där själva funktionsnedsättningen kan förorsaka ’onormal förslitning’ eller skada.” 
Patientens ansvar
(utdrag s.11) Ansvaret omfattar bl. a att: ”… ersätta skadat eller förkommet hjälpmedel.” och
”… vid behov komplettera sitt försäkringsskydd.”

Senast uppdaterad: 2017-11-21 11:30