Folkhälsokommittén folkhälsopris

Varje år är du som arbetar för att förbättra folkhälsan, varmt välkommen att söka något av våra två folkhälsopriser. Det finns ett pris på 30 000 kronor för dig som förbättrar folkhälsan i Skaraborg och ett pris på 50 000 kronor för dig som förbättrar folkhälsan i Västra Götaland.

Du kan söka priset för egen del eller nominera någon annan som uppfyller kriterierna. Du kan däremot inte söka om du är anställd i Västra Götalandsregionen.

Hur söker eller nominerar jag?

Du söker/nominerar genom att fylla i och skicka webbformuläret för det pris som du vill nominera till. Vem som helst kan lämna in en nominering. Du ansvarar själv för att informationen du lämnar är korrekt och fullständig.

Följande uppgifter måste finnas med i din ansökan/nominering:

 • Verksamhetens syfte och innehåll
 • När verksamheten startade (år)
 • Antal anställda/ideella
 • Kontaktuppgifter till verksamhetsansvarig, ordförande eller motsvarande
 • Hur och varför du anser att verksamheten främjar en god och jämlik folkhälsa i Västra Götaland.

Om du nominerar, beskriv gärna hur du kommit i kontakt med verksamheten.

Sista datum för nominering och ansökning

Ansöknings-/nomineringstid för Folkhälsopriset för Västra Götaland år 2017 är till och med 15 augusti.

Ansöknings-/nomineringstid för Folkhälsopriset för Skaraborg år 2017 är till och med 3 oktober.

Folkhälsopriset för Västra Götaland

Ansökan sker genom webbformuläret nedan. Beslut om mottagare av folkhälsopriset tas på Folkhälsokommitténs sammanträde i september och priset delas ut vid Västra Götalandsregionens regionfullmäktiges sammanträde den 21 november. Pristagaren meddelas cirka tre veckor innan priset delas ut. Information om pristagaren/pristagarna sker via avdelning folkhälsas webbplats från 1 december.

Pristagaren bjuds in till folkhälsokommittén vid lämpligt tillfälle för att berätta hur priset kommit till användning.

Vid frågor gällande folkhälsopriset för Västra Götaland kontakta Åsa Enkvist E-postadress  

Folkhälsopriset för Skaraborg

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg har delat ut ett årligt folkhälsopris sedan 2007. Avsikten med folkhälsopriset är att stimulera till en aktiv samverkan mellan lokala aktörer inom folkhälso-området. Med lokala aktörer avses organisationer, föreningar, hälso- och sjukvården, tandvården, skolan samt övrig kommunal verksamhet. Syftet med samverkan ska vara att optimera resurser och att gränsöverskridande verka för en positiv hälsoutveckling hos invånarna i kommunen, patienter och/eller personal. Prissumman 2017 är 30 000 kronor

Folkhälsopriset ska avse:

 • Aktivt arbete för att förebygga att sjukdomar och skador uppkommer
 • Befolkningsinriktat arbete för att främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
 • Insatser som ökar individens möjlighet att själv kontrollera sin hälsa och möjlighet att förbättra den
 • Utveckling av metoder som mäter hälsa och hälsorelaterad livskvalitet

För att få nämndens folkhälsopris ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • Ansökan ska avse aktiviteter/insatser där samverkan sker mellan olika lokala aktörer
 • Aktiviteten ska ha ett tydligt syfte och mål
 • Resultat ska kunna visas i form av uppföljning/utvärdering
 • Aktiviteten/insatsen ska vara till nytta för andra och ska kunna genomföras även i andra kommuner i Skaraborg.

Ansökan om deltagande i pristävlingen ska vara insänd senast 3 oktober 2017 helst genom e-post E-postadress eller med post till Diariet, Regionens Hus, 405 44 Göteborg. För att underlätta ansökningen kan bifogat formulär användas.

Formulär ansökan folkhälsopris Skaraborg 2017

Vid frågor gällande folkhälsopriset för Skaraborg kontakta Per Bjurén, tfn 010-4413643, 0708-87 56 63 eller via e-post E-postadress
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att ta beslut om folkhälsopriset i oktober. Prisutdelningen kommer att ske i samband med nämndens sammanträde i november.

Nominera till Folkhälsopris Västra Götaland

  
 Kontaktuppgifter till den verksamhet/person som ansökan gäller
  
Namn:
Adress:
Tel:
Epost:
  
 
  
 Kontaktuppgifter till dig som nominerar annan person
  
Namn:
Adress:
Tel:
Epost:
  
 
  
 Information den nominerade eller verksamheten
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33