FoU-kort

www.vgregion.se/fou-kortet

Program för forskning och utveckling i små och medelstora företag

FoU-kortet 

Våren 2017 är utlysningen öppen mellan 2 januari och 15 mars.

Ansökningshandlingarna ska vara Västra Götalandsregionen till handa senast den 15 mars. Både som undertecknat original i pappersformat (enkelsidigt) samt per epost i wordformat.

 

Under 2017 har små och medelstora företag i Västra Götaland möjlighet att få extra stöd för forskning och utveckling genom så kallade FoU-kort. Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som bland annat ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Programmet Forskning och utveckling i små och medelstora företag ägs och drivs av Västra Götalandsregionen och har de övergripande målen att stärka små och medelstora företags möjligheter att:

  • Konkurrera på globala marknader.
  • Bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.
  • Bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion. 

Programmets erbjudande och innehåll

FoU-kortet är en smidig och snabb lösning för att finansiera utvecklingsarbete. FoU-kortet ger stöd till små och medelstora företag för att stärka företagets förmåga att utveckla tjänster, varor och processor med hjälp av forsknings och utvecklingsinsatser (FoU). Genom FoU-kortet kan du få stöd till utveckling för att kunna konkurrera bättre på den globala marknaden.

Det finns två typer av ”FoU-kort” att söka:

FoU-kort Bas: Max 50.000 kr för att undersöka vilka FoU-insatser som behövs inom företaget för att utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov. Man kan skicka in ansökningar löpande under året till FoU-kort Bas. 

FoU-kort Avancerat: Max 500.000 kr i FoU-stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företaget att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostad.

I båda fallen är det fråga om en delfinansiering. Västra Götalandsregionen täcker kostnaderna för insatser utförda av forskningsinstitut och universitet, högskolor eller andra organisationer med forskningskompetens som företagen valt att samarbeta med. Företaget måste svara för en lika stor del, kontant eller i form av egen arbetstid.

Målgrupp – Vem kan söka?

Små och medelstora företag i Västra Götaland enligt EU:s definition med global marknad eller potential för global marknad och uttalad vilja att växa med hjälp av FoU-insatser. Se mer detaljerad information i dokumentet med utlysningstexten.

FoU-kort Bas riktar sig till små och medelstora företag inom alla sektorer. FoU-kort Avancerat riktar sig till små och medelstora företag inom Västra Götalandsregionens strategiska områden. Se vilka dessa är i utlysningstexten, på sidan med Dokument och blanketter. Ansökningar som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling kommer att prioriteras. 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m