Aktuellt inom patientsäkerhet

Nyheter

Nu presenteras det övergripande resultatet från Västra Götalandsregionens medarbetar- och patientsäkerhetsenkäter 2017. Den totala svarsfrekvensen ökade med två procentenheter mot 2015 då den senaste enkäten genomfördes. När det gäller patientsäkerhetsenkäten ökade svarsfrekvensen mer markant. Hela 70 procent besvarade den i jämförelse med 45 procent 2015. Främsta skälet till det är att för första gången samordnades genomförandet av de två enkäterna.

Här kan du läsa en sammanställning och analys av oönskade händelser gällande läkemedelshantering i Västra Götalandsregionen.

Sommaren 2017 var ur vårdplatstillgång och beläggningsgrad jämförbar med förra sommaren, som då betecknades som en av de svåraste på många år. Trots detta var upplevelsen av svårigheterna inte lika uttalade. Riskerna för uppkomst av vårdskador har varit hög inom den somatiska slutenvården till följd av den höga beläggningsgraden. Trots detta har inga allvarliga incidenter rapporterats.

Torsdagen den 12 oktober var det närmare 100 personer från VGR som deltog i en temadag om vårdgivarens roll i hantering av patientklagomål. Det bjöds på inspel från bland annat IVO, regionchefläkaren och det fanns också tillfälle att diskutera konkreta patientfall i en workshop.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde den 27 september 2017 patientsäkerhetsplan för 2018. Syftet med arbetet är att stärka patientsäkerheten, minska förekomsten och risken för uppkomst av vårdskador, med strävan mot en nollvision för vårdskador.

Utbildningar och erfarenhetsutbyten

Webbutbildning 

Vårdrelaterade infektioner - regional utbildning  (länken fungerar endast inom VGRs nätverk) 

Temadag om vårdgivarens hantering av patientklagomål

En heldag för ökad kunskap om vårdgivarens hantering av patientklagomål. Temadagen riktar sig till dig som är chef, chefläkare, chefsjuksköterska eller motsvarande samt utvecklingsledare som arbetar med synpunkter och klagomål.

Dagen innehöll bland annat

  • Fokus på att stärka patientens ställning genom att lära av klagomål och synpunkter
  • Hantera klagomål och lära av varandra 
  • Samverkan med Inspektionen för vård och omsorg och patientnämnden 
  • Information om lagförändringar från och med 1 januari 2018

Läs mer om temadagen och ta del av presentationsmaterialet

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-23 11:20