Händelse- och riskanalyser

Händelseanalyser görs för att klarlägga händelseförlopp och bidragande orsaker till att oönskade händelser uppstått som medförde eller kunde medföra vårdskada, och sådana åtgärder som behöver vidtas för att minska risken för upprepning. Riskanalyser görs för att identifiera risker och orsaker till att oönskade händelser och skador ska uppkomma i en verksamhet eller en vårdprocess. Analyserna kan också användas för att identifiera faktorer som är av betydelse för att dämpa risken för att en skada ska uppstå efter en oönskad händelse eller att begränsa skadans omfattning och konsekvenser. Kunskap om sådana faktorer är av betydelse för att utveckla kvaliteten och öka måluppfyllelsen i vården

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26