Nyheter

Även de enklaste verktygen kan ge människor förutsättningar att göra storslagna saker. Med det i bakhuvudet bjuder folkhälsokommittén in till heldagskonferens på temat verktyg för fullföljda studier. Dagen syftar till att öka kunskapen om hur vi kan driva förändring, lära av hur andra har arbetat och hitta nya kontakter för samverkan.

Vård via internet, appar och beslutsstöd - vad är möjligt idag och vad kan bli möjligt i framtiden? Den 9 februari arrangerar VGR ett seminarium om E-hälsa och det digitala vårdmötet i psykiatri och primärvård.

Den tredje i raden av länsgemensamma spridningskonferenser kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende hölls den 12 oktober, och denna gång med fokus på samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet?

Hur kan migrationens olika faser påverka den psykiska hälsan? Och hur kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för en god psykisk hälsa hos hela befolkningen?

Vilken roll spelar alkoholen idag på arbetsplatser? Genom att arbeta aktivt med att förebygga alkoholrelaterade problem så minskar risken för att enskilda personer far illa. Det skapar även en bättre arbetsmiljö och en högre produktivitet. Men hur arbetar man förebyggande inom arbetslivet?

Seminarium för ett steg i riktning mot bättre operativa LVM-rutiner samt minskat nyttjande av LVM/tvångsåtgärder

Kaskad ska vara ett tydligt, konkret och relevant verktyg för att underlätta för verksamheter att hjälpa personer med självskadebeteende. Utbildningen finns nu också tillgänglig i en inspelad version som webbutbildning på Nationella Självskadeprojektets hemsida

Närhälsan Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga är en enhet som erbjuder specialiserad mödra- och barnhälsovård, psykosocialt stöd och beroendevård i nära samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhusets beroendeverksamhet för kvinnor med beroendeproblematik och deras barn.

Lördagen den 2 september går Karin Boyes minneslopp av stapeln vid Mjörnvallen i Alingsås. Loppet arrangeras av den ideella organisationen Suicide Zero, som KPH har ett samarbete med. Genom att delta stöttar du det suicidpreventiva arbetet.

Målet med sprututbytesverksamhet är att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner bland personer som injicerar droger. Sprututbytesverksamheterna arbetar även med att motivera de som deltar i programmet att bryta sitt missbruk och att ta emot vård och behandling

CERA har under många år fokuserat på att stärka samverkan mellan forskning och praktik. Styrgruppen för CERA vill nu också skapa goda förutsättningar för nätverksskapande och samarbete mellan forskarna inom CERA

Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention i Göteborg, har tema Steg för livet – ny kunskap, effektivare samarbete för att förebygga självmord.

VGR:s suicidpreventiva kampanj Steg för livet har erhållit ett prestigefyllt pris på Swedish Content Awards. Kampanjen fick utmärkelsen Bästa rörliga film i konkurrens med Volvo trucks och SAS.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30