Beredningsgrupp Avtal och utveckling

Beredningsgrupp Avtal och utveckling ansvarar för beredning, uppföljning och utveckling av Samarbetsavtalet. Uppdraget omfattar beredning av strategiskt ekonomiska frågor, prioriteringar och utvecklingsuppdrag. Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel.

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Uppdrag för beredningsgrupp Avtal och utveckling

Ärendeprocess beredningsgrupp

Möten 2018

Samtliga möten i centrala Göteborg kl 9:15 - 15:00
25 januari
29 mars
24 maj
6 september
11 oktober
22 november

Beredningsgruppens representanter

Ordförande och sekreterare
Anette Alfredsson
E-postadress
Samordnare för hjälpmedelsfrågor

Kristina Süvari
E-postadress
Samordnare för hjälpmedelsfrågor

Kommunernas representanter

Elisabeth Coster
E-postadress
Fyrbodals kommunalförbund

Vakant
Skaraborgs kommunalförbund

Maria Rydell
E-postadress  
Sjuhärads kommunalförbund

Anna Andersson
E-postadress
Göteborgsregionens kommunalförbund

Gun Olofsson
E-postadress  
Göteborgs stad

Västra Götalandsregionens representanter

Stina Nyström
E-postadress
Habilitering & Hälsa

Sara Swenninger
E-postadress  
Närhälsan

Annika Bergqvist
E-postadress
Sjukhus

Vakant

Vakant

Hjälpmedelscentralens representant

Christian Ahlborg
E-postadress
Hjälpmedelscentralen

Beredningsgruppens uppdrag

 • Bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.
 • Verka för evidensbaserad hjälpmedelsförskrivning.
 • Verka för en likvärdig grundsyn på hjälpmedelsförsörjningen.
 • Följa och bidra till utveckling inom området.
 • Vid behov involvera Hjälpmedelsforum, när så behövs, för att få förankring och perspektiv i frågor.

Mandat

 • Fatta beslut om förändringar gällande utförandet av momenten i tjänsterna
 • Ta fram förslag och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.

Arbetsorganisation

Beredningsgruppen består av representanter för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionens förvaltningar.

Representanter Antal  Utses av
Kommun   5 Kommunalförbunden och Göteborgs stad genom VästKom
VGR   5 VGR via koncernledning Hälso- och sjukvård
Hjälpmedelscentralen   1 Regionservice

 Samordningsfunktionen deltar i samtliga beredningsgrupper.

Arbetsformer

 • Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel.
 • Beredningsgruppen sammanträder utifrån behov, sex till åtta gånger per år.
 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samordningsfunktionen.
 • Ledningsrådet utser ordförande.
 • Ordförande rapporterar till Ledningsrådet för hjälpmedel. 

Kommunikation

Representanterna i beredningsgruppen ansvarar för att inhämta synpunkter och informera utifrån representationsansvaret.

Nomineringsprocess

Samordningsfunktionen för hjälpmedelssamverkan initierar till respektive ansvarig att utse representant till beredningsgruppen.

Vid avslut av uppdrag som representant

Representant aviserar till samordningsfunktionen och sin uppdragsgivare att hen avser att avsluta sitt uppdrag.