Prissättning

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen tillämpar en ekonomisk kalkylmodell som medger kontroll av självkostnaden. Kontinuerlig dialog pågår mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen om prissättningen under avtalstiden. Modellen stödjer innehållet i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och uppmuntrar till en rationell förskrivning, hög nyttjandegrad av hjälpmedel, kostnadseffektiv hantering samt bidrar till att minska kvalitetsbristkostnader.

Produkter med funktionshyra

I funktionshyra ingår kostnader för funktionsduglig produkt, logistik, montering/installation, ankomst/leveranskontroll, förebyggande och avhjälpande underhåll, rekonditionering, biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse, återtag och utrangering samt Hjälpmedelscentralens administrativa kostnader.

Samarbetsavtalets produkter med funktionshyra prissätts utifrån dygnshyra utryckt i månadshyra (ex är hjälpmedlet uthyrt 15 dagar så utgår månadshyra/30*15).

Prissättningen utgår från de i samarbetsavtalet ingående produkterna som är indelade i funktionsgrupper (cirka 100). Som grundregel utgörs en funktionsgrupp av hjälpmedel med likartade funktioner och inköpspriser. Artiklarna inom respektive funktionsgrupp får samma hyrespris baserat på snittet av funktionsgruppens alla kostnader. I vissa funktionsgrupper kan förekomma stor avvikelse i inköpspris, övriga kostnader eller funktioner.

När nya produkter kommer in i sortiment frångås prissättningsprincipen inom funktionsgruppen. Syftet är att öka återanvändning av fullt funktionsdugliga hjälpmedel och motverka en för tidig utrangering av dessa hjälpmedel. Nya hjälpmedel får en 10 % högre funktionshyra och äldre hjälpmedel får motsvarande lägre funktionshyra, vilket innebär 20 % skillnad mellan nytt och begagnat sortiment. 

Hjälpmedel utanför sortiment prissätts med funktionshyra per månad motsvarande 6 % av produktens inköpspris.

Hyresprodukter som inte är individmärkta (tillbehör eller reservdelar) och som inte ingår i standardkonfigurationen av ett huvudhjälpmedel prissätts med funktionshyra per månad motsvarande 4 % av produktens inköpspris.

Köpprodukter

Köpprodukter (huvudhjälpmedel, tillbehör och reservdelar) debiteras med påslag på 12,8 % på Hjälpmedelscentralens gällande inköpspris.

Tjänster

Tjänster som inte ingår i funktionshyra debiteras med 553 kr per timma. Enbart aktiv tid debiteras, d.v.s. inte restid eller dylikt.

Konsultation
Vårdgivaren debiteras 553 kr per timme, oavsett hur många av hjälpmedelscentralens personal (och eventuellt hjälpmedelsleverantör) som medverkar.

Utbildning
Annonserade utbildningar inom basutbudet finansieras via funktionshyran. Vårdgivaren debiteras endast om anmälda deltagare uteblir eller vid sent återbud, se Avgifter nedan.

Montering/demontering
Vårdgivare kan beställa montering och demontering för produkter där det inte ingår i funktionshyran och debiteras då 553 kr per timme.

Vårdgivaren debiteras 553 kr per timme, oavsett hur många av hjälpmedelscentralens personal (och eventuellt hjälpmedelsleverantör) som medverkar.

Specialanpassning
Hjälpmedelscentralen debiterar för materialkostnad samt arbetskostnad med timpris för tjänster, 553 kr per timme.

Akut leverans
Debiteras med 600 kr per tillfälle.

Akut avhjälpande underhåll under normal arbetstid
Debiteras 553*2=1106 kr/timma.

Jourreparationer på sängar och lyftar
Debiteras 553*2,8=1548 kr/timma, under storhelg debiteras 553*3,1=1714 kr/timma.

Flytt av säng
Debiteras med fasta avgifter oavsett hur lång tid uppdraget pågår eller hur långt sängen ska flyttas. Säng som flyttas inom samma fastighet debiteras med 553 kr per uppdrag.

Säng som flyttas inom samma geografiska område, t ex inom Sjuhäradsbygden, debiteras med 553*1,2 = 664 kr per uppdrag.

Flyttning av säng mellan geografiska områden, t ex från Göteborgsområdet till Skaraborg, genomförs endast i de fall sängen är specialanpassad. Debitering för sådan flytt är 553*2 =1106 kr per uppdrag. I övriga fall ska hämtorder läggas på befintlig säng och ny beställning göras till den nya adressen.

Avgifter

Uteblivande från utbildning
Vårdgivaren debiteras 1000 kr vid återbud efter att anmälningstiden har gått ut, eller om bokad plats på utbildning inom basutbudet eller på visning av Hjälpmedelscentralen inte utnyttjas. 

Bomkörning
Leverans eller hämtning kan inte utföras p.g.a. att ingen finns på plats för att ta emot/återlämna hjälpmedlet. Den beställande enheten debiteras 600 kr per tillfälle.

Buffertförråd

Prissättningen av buffertförråd baseras på självkostnad utifrån de 3 kostnadskomponenterna; kostnad för hantering, lagervärde och omsättningshastighet. De 3 komponenterna viktas utifrån hur de var för sig bidrar till den totala kostnaden för buffertförråden och ger kostnadsindex för respektive förråd. Kostnadsindex ligger till grund för prissättningsnivån med bestämd månadskostnad i fem nivåer (stort, mellan, litet, mini samt administration).

Nivå                 Kostnadsindex                    Månadskostnad
Stort                   100 001 -                                  11 000:-
Mellan                 50 000 -100 000                        7 750:-
Litet                     12 001 - 50 000                          3 000:-
Mini                               0 -12 000                           1 250:-
Administration  Enbart kundvärde                        500:- 

Kostnaden debiteras vårdgivaren, med undantag för sjukhusen vars förråd hanteras via samarbetsavtalets produkter. Kostnaderna för sjukhusens buffertförråd fördelas på funktionsgrupperna Rullstolar (90 %) och övriga artiklar (10 %).

Restvärde

Ett individmärkt hyreshjälpmedels restvärde är Hjälpmedelscentralens anskaffningspris (inköpspris) exklusive moms, minus avskrivning utifrån hjälpmedlets beräknade livslängd.
Exempel Rullstol med anskaffningspris 6000 kr med beräknad livslängd på 10 år har en månatlig avskrivning på 50 kr. Om rullstolen registreras som förkommen så har den efter 2 år och 3 månader ett restvärde på 4650 kr.

Ej individmärkt hyreshjälpmedels restvärde är 50 % av anskaffningspriset.

Restvärde gäller vid
-  Förkommet hjälpmedel registrerat på patient eller buffertförråd
-  Onormalt slitage
-  Produkter som inte längre är förskrivningsbara
-  Hyreshjälpmedel utanför sortiment som återlämnas innan avskrivningstiden är slut
-  När specialanpassade hjälpmedel som inte går att återställa återlämnas innan avskrivningstiden är slut.

Förkommet hjälpmedel registrerat på patient
Kostnader för restvärde för produkter med funktionshyra inkluderas i kalkylmodellen. F-märkta förkomna hjälpmedel har inget restvärde.

Förkommet hjälpmedel i Buffertförråd
Restvärdet debiteras buffertförrådsansvarig vårdgivare i samband med inventering. Fakturering görs samlat för året på januari månads faktura.

Fakturering och kreditering

Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i Vårdgivarnas IT-system och vara i Excelformat. Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest.

Debiteringsanspråk från Hjälpmedelscentralen kan göras maximalt 90 dagar bakåt efter fullgjord leverans.

Krediteringsanspråk kan göras maximalt 90 dagar från fakturadatum.

Prisjustering

I prisjustering innefattas alla prisförändringar på tjänster, avgifter eller produkter (funktions-hyra/köp) till vårdgivare inom samarbetsavtalet. Hjälpmedelscentralen eller vårdgivarna initierar behov via blankett till samordningsfunktionen. Huvudprincipen är att beslut tas så att prisjusteringar kan träda i kraft 1 januari respektive 1 juli. Kostnadsökningar eller intäktsbortfall som identifieras mellan uppföljningar av självkostnadskalkylen ska i möjligaste mån hanteras genom justeringspott.


Tillbaka till Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20