Specifikation gällande finansiell samverkan

Allmänt

Specifikationen anger den finansiella samverkan inom Samarbetsavtalet.

Specifikationen är webbaserad. Förändring av innehållet i specifikationen kan göras under avtalstiden. Beslut om förändring fattas inom samarbetsorganisationen. Respektive avtalspart ansvarar för att implementera beslutade förändringar.

Kalkylmodell

Kalkylmodellen omfattar hela Hjälpmedelscentralens verksamhet fördelad på fyra huvudområden: Produkt personliga hjälpmedel, Tjänst personliga hjälpmedel, Hjälpmedel vid medicinsk behandling och Grundutrustning.                       

Modellens huvudområden beskriver även de delar som inte ingår i samarbetsavtalet, hjälpmedel vid medicinsk behandling och grundutrustning, inkluderande relaterande produkter och tjänster. Detta för att kunna få en helhetsbild och därmed få ett underlag för bedömning av Hjälpmedelscentralens självkostnad.

För produkter personliga hjälpmedel, oavsett uthyrda eller försålda, tar modellen sin utgångspunkt i Hjälpmedelscentralens inköpspris för produkten. Till detta läggs de aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med produkten/produktgruppen. Detta resulterar i ett utpris till vårdgivaren som uttrycks som funktionshyra eller försäljningspris.

För tjänster tar kalkylmodellen sin utgångspunkt i tjänstens timkostnad. Till detta läggs de aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med tjänsten. Detta resulterar i ett utpris till vårdgivaren som uttrycks som timpris eller fast pris.

Hjälpmedel vid medicinsk behandling och grundutrustning behandlas väsentligen på samma sätt som angivits för personliga hjälpmedel. För att kunna särredovisas i förhållande till samarbetsavtalet förses transaktionerna inom detta område med särskild markering.

På varje beskrivet huvudområde eller på valfri nivå inom detta redovisas det ekonomiska resultatet genom att ställa intäkter mot kostnader och därmed få fram ett nettoresultat.

Prissättning

Prissättning görs årligen i budgetprocessen och bygger på kalkylmodellens resultat. Ledningsrådet för hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen samarbetar kring prissättningen. Samarbetsorganisationen följer upp och initierar en utveckling av prissättning.

Produkter med funktionshyra

I funktionshyra ingår kostnader för

 • funktionsduglig produkt
 • logistik
 • montering/installation
 • ankomst/leveranskontroll
 • förebyggande och avhjälpande underhåll
 • rekonditionering
 • biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse
 • återtag och utrangering
 • restvärde för personligt förskrivna förkomna hjälpmedel
 • Hjälpmedelscentralens administration inklusive kundtjänst
 • utbildning inom basutbud
 • vårdgivarnas samordningsfunktion
 • IT-stöd, inklusive support.

Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen med funktionshyra per levererat hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivaren från den dag förskrivet hjälpmedel levererats till patient eller förskrivande enhet. Funktionshyran upphör tre dagar efter det att hjälpmedlet är avbeställt via hämtorder i IT-systemet.

Samarbetsavtalets produkter med funktionshyra prissätts utifrån dygnshyra utryckt i månadshyra (ex är hjälpmedlet uthyrt 15 dagar så utgår månadshyra/30*15).

Prissättningen utgår från de i samarbetsavtalet ingående produkterna som är indelade i funktionsgrupper (cirka 100). Som grundregel utgörs en funktionsgrupp av hjälpmedel med likartade funktioner och inköpspriser. Artiklarna inom respektive funktionsgrupp får samma hyrespris baserat på snittet av funktionsgruppens alla kostnader. I vissa funktionsgrupper kan förekomma stor avvikelse i inköpspris, övriga kostnader eller funktioner.

När nya produkter kommer in i sortiment frångås prissättningsprincipen inom funktionsgruppen. Syftet är att öka återanvändning av fullt funktionsdugliga hjälpmedel och motverka en för tidig utrangering av dessa hjälpmedel. Nya hjälpmedel får en 10 % högre funktionshyra och äldre hjälpmedel får motsvarande lägre funktionshyra, vilket innebär 20 % skillnad mellan nytt och begagnat sortiment. 

Hjälpmedel utanför sortiment prissätts med funktionshyra per månad motsvarande 6 % av produktens inköpspris.

Hyresprodukter som inte är individmärkta (tillbehör eller reservdelar) och som inte ingår i standardkonfigurationen av ett huvudhjälpmedel prissätts med funktionshyra per månad motsvarande 4 % av produktens inköpspris.

Köpprodukter

Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen vid fullgjord leverans.

Köpprodukter (huvudhjälpmedel, tillbehör och reservdelar) debiteras med påslag på 12,8 % på Hjälpmedelscentralens gällande inköpspris.

Reklamationer

Hjälpmedelscentralen ersätter köphjälpmedel inom detta samarbetsavtal om varan är trasig eller skadad vid leverans. Detta ingår i försäljningspriset.

Utanför sortiment

Grundprincipen för vad som ska vara hyres- respektive köphjälpmedel följer den nivå som är beslutad för övriga hjälpmedel. Beslut sker i dialog mellan förskrivare och konsulent om avsteg ifrån grundprincipen.

Tjänster

Tjänster som inte ingår i funktionshyra debiteras med 564 kr per timma. Enbart aktiv tid debiteras, d.v.s. inte restid eller dylikt.

Konsultation
Vårdgivaren debiteras 564 kr per timme, oavsett hur många av hjälpmedelscentralens personal (och eventuellt hjälpmedelsleverantör) som medverkar.

Utbildning
Annonserade utbildningar avseende basutbud finansieras via funktionshyran. Vårdgivaren debiteras en avgift om anmälda deltagare uteblir eller vid sent återbud.

Annonserade utbildningar avseende tilläggsutbud prissätts av Hjälpmedelscentralen vid varje tillfälle.

Uppdragsutbildning debiteras med 564 kr/timme per medverkande personal från Hjälpmedelscentralen, samt eventuella kostnader för extern lokal, förtäring och material.

Montering/demontering
Vårdgivare kan beställa montering och demontering för produkter där det inte ingår i funktionshyran och debiteras då 564 kr per timme.

Vårdgivaren debiteras 564 kr per timme, oavsett hur många av hjälpmedelscentralens personal (och eventuellt hjälpmedelsleverantör) som medverkar.

Specialanpassning
Hjälpmedelscentralen debiterar för materialkostnad samt arbetskostnad med timpris för tjänster, 564 kr per timme.

Akut avhjälpande underhåll under normal arbetstid
Debiteras 564*2=1128 kr/timma.

Jourreparation på säng, lyft, luftfylld madrass, manuell rullstol för självständig förflyttning samt elrullstol för inomhusbruk.
Debiteras 564*2,8=1579 kr/timma, under storhelg debiteras 564*3,1=1748 kr/timma.

Flytt av säng
Debiteras med fasta avgifter oavsett hur lång tid uppdraget pågår eller hur långt sängen ska flyttas. Säng som flyttas inom samma fastighet debiteras med 564 kr per uppdrag.
Säng som flyttas inom samma geografiska område, t ex inom Sjuhäradsbygden, debiteras med 564*1,2 = 677 kr per uppdrag.
Flyttning av säng mellan geografiska områden, t ex från Göteborgsområdet till Skaraborg, genomförs endast i de fall sängen är specialanpassad. Debitering för sådan flytt är 564*2 =1128 kr per uppdrag. I övriga fall ska hämtorder läggas på befintlig säng och ny beställning göras till den nya adressen.

Akut leverans
Debiteras med 600 kr per tillfälle.

Avgifter

Uteblivande från utbildning
Vårdgivaren debiteras om deltagare uteblivit från utbildning enligt basutbud eller anmält återbud efter sista anmälningsdag.

Bomkörning
Leverans eller hämtning kan inte utföras p.g.a. att ingen finns på plats för att ta emot/återlämna hjälpmedlet. Den beställande enheten debiteras 600 kr per tillfälle.

Buffertförråd

Prissättningen av buffertförråd baseras på självkostnad utifrån de 3 kostnadskomponenterna; kostnad för hantering, lagervärde och omsättningshastighet. De 3 komponenterna viktas utifrån hur de var för sig bidrar till den totala kostnaden för buffertförråden och ger kostnadsindex för respektive förråd. Kostnadsindex ligger till grund för prissättningsnivån med bestämd månadskostnad i fem nivåer (stort, mellan, litet, mini samt administration).

Kostnaden debiteras vårdgivaren, med undantag för sjukhusen vars förråd hanteras via samarbetsavtalets produkter. Kostnaderna för sjukhusens buffertförråd fördelas på funktionsgrupperna Rullstolar (90 %) och övriga artiklar (10 %).

Restvärde

Ett individmärkt hyreshjälpmedels restvärde är Hjälpmedelscentralens anskaffningspris (inköpspris) exklusive moms, minus avskrivning utifrån hjälpmedlets beräknade livslängd.
Ex. Rullstol med anskaffningspris 6000 kr med beräknad livslängd på 10 år har en månatlig avskrivning på 50 kr. Om rullstolen registreras som förkommen så har den efter 2 år och 3 månader ett restvärde på 4650 kr.

Ej individmärkt hyreshjälpmedels restvärde är 50 % av anskaffningspriset.

Restvärde gäller vid

 • förkommet hjälpmedel registrerat på patient eller buffertförråd
 • onormalt slitage
 • produkter som inte längre är förskrivningsbara
 • hyreshjälpmedel utanför sortiment som återlämnas innan avskrivningstiden är slut
 • när specialanpassade hjälpmedel som inte går att återställa återlämnas innan avskrivningstiden är slut.

Förkommet hjälpmedel registrerat på patient
Kostnader för restvärde för produkter med funktionshyra inkluderas i kalkylmodellen.
F-märkta förkomna hjälpmedel har inget restvärde.

Förkommet hjälpmedel i Buffertförråd
Restvärdet debiteras buffertförrådsansvarig vårdgivare i samband med inventering.
Fakturering görs samlat för året på januari månads faktura.

Ersättning vid skada utöver normal förslitning
Avhjälpande underhåll eller akut avhjälpande underhåll av hjälpmedel som är skadat utöver normal förslitning kan tilläggsdebiteras. Tekniker och ansvarig förskrivare och/eller kostnadsansvarig ska gemensamt bedöma om det rör sig om skada utöver normal förslitning.

Fakturering och kreditering

Fakturering omfattar de tjänster som beskrivs i Specifikation gällande tjänster inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Fakturering sker månadsvis med 30 dagars betalningstid från fakturans ankomstdag. Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i Vårdgivarnas IT-system och vara i Excelformat. Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest.

Debiteringsanspråk från Hjälpmedelscentralen kan göras maximalt 90 dagar bakåt efter fullgjord leverans.

Krediteringsanspråk kan göras maximalt 90 dagar från fakturadatum.

Moms
Moms debiteras för varor och tjänster till vårdgivare som inte tillhör Västra Götalandsregionen. Moms ska inte debiteras för hälso- och sjukvårdstjänster. Läs mer

Prisjustering

I prisjustering innefattas alla prisförändringar på tjänster, avgifter eller produkter (funktions-hyra/köp) till vårdgivare inom samarbetsavtalet. Hjälpmedelscentralen eller vårdgivarna initierar behov via blankett till samordningsfunktionen.

Huvudprincipen är att beslut tas så att prisjusteringar kan träda i kraft 1 januari respektive 1 juli. Ärendeprocess prisjustering.
Kostnadsökningar eller intäktsbortfall som identifieras mellan uppföljningar av självkostnadskalkylen ska i möjligaste mån hanteras genom justeringspott.

Ekonomisk uppföljning

Hjälpmedelscentralen lämnar ekonomiska rapporter och underlag som hanteras inom samarbetsorganisationen enligt beslutat årshjul inom Samarbetsavtalet. 

Aktivitet

Jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Årsrapport/bokslut föregående år

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månadsrapport

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

Delårsrapport

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Budget och verksamhetsplan HMC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Kontroll självkostnad, underlag för pris-justering

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

Uppföljningsrapport, förkomna hjälpmedel

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

Vårdgivarna har möjlighet att vid behov hämta rapporter ur Websesam och Crystal Reports för den egna verksamheten.

Ändringslogg för specifikation gällande finansiell samverkan

Senast uppdaterad: 2018-01-02 06:04