Mobil närvård

En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser

Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov är en särskilt utsatt grupp, ofta med insatser från fler än en huvudman. För dessa personer är det extra viktigt att samordningen mellan oss vårdgivare fungerar samt att någon tar ett helhetsansvar så att individen inte faller mellan stolarna. Det är här modellen Mobil närvård kan göra skillnad.

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare.

Vården ges i hemmet och utgår alltid från individens behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och att minska undvikbar slutenvård.

Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan kommun, primärvård och sjukhus.

Personcentrerad vård

Modellen grundar sig i personcentrerad vård, vilket innebär:
• Patienten som medaktör i vård och omsorg.
• Respekt för patientens individuella behov, preferenser och värderingar.
• Samordning och kontinuitet såväl inom som mellan vård och omsorg.
• Helhetssyn på patienter som människor med både medicinska, sociala, emotionella och andliga behov.
• Involvering av familj och närstående i vården enligt patientens önskemål.

2001 Västra Skaraborg
Sedan 2001 har ett långsiktigt samarbete mellan kommun, primärvård och sjukhus i Skaraborg resulterat i begreppet Mobil närvård, en helt ny vårdmodell och ledningsstruktur.
Läs mer på narsjukvarden.se

2013 Hela Skaraborg
Samarbetet har utvecklats och 2013 tog Vårdsamverkan Skaraborg beslut om att modellen skulle implementeras i hela Skaraborg, idag är det infört i stort sett hela området.
Läs mer hos Vårdsamverkan Skaraborg

2014 Hela Västra Götaland
Beslut om breddinförande av Skaraborgsmodellen/Mobil närvård togs av
Hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen, 2014.

Beslut om breddinförande av Skaraborgsmodellen / Mobil närvård togs av Hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen, 2014. Den 22 maj 2016 beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att  breddinförandet får fortsatta medel 2017-2018.

Målsättningen med Mobil närvård är att öka tillgången till hembesök av läkare för att de mest sjuka äldre ska få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och specialistvård som präglas av en helhetssyn.

En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser.


Projektmedel

För införandet går det söka projektmedel som ska gå till förstärkning av läkarresursen i hemsjukvård där kommun, primärvård och slutenvård samverkar kring patienter som är 65 år och äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov.

För mer information: Karin Fröjd, E-postadress

Breddinförandet finansierades även under 2015-2016, ansökningsomgång två för medel 2017-2018 är avslutad.

Avvikelsehantering

Avvikelseblankett Borås

Avvikelseblankett 170411 Norra Fyrbodal

Inskrivning hemsjukvårdsteam

Manual HSVL Alingsås-Lerum

MN-Blankett för inskrivning i Mobil V Hisingen

Inskrivning närsjukvårdsteam

Folder inskriven Mobil närvård SU Mölndal

Manual NSVT Alingsås-Lerum

Läkarrutiner

Introduktion mobil hemvårdssjukläkare i Skaraborg

Mobil hemsjukvårdsläkare Lathund Majorna-Linné

Rutin receptförnyelse med och utan läkemedelsövertag Örgryte-Härlanda

Hemsjukvårdsläkares tillgänglighet Örgryte-Härlanda

Rutinbokning samt hembesök av hemsjukvårdsläkare Örgryte-Härlanda

Hemsjukvårdsläkares planerade frånvaro samt korttidsfrånvaro Örgryte-Härlanda

Rutin gränssnitt och avgränsning för hemsjukvårdsläkare Örgryte-Härlanda

Rutin in- och utskrivning av patienter i hemsjukvård Örgryte-Härlanda

Provtagning Örgryte-Härlanda

Läkemedel

Exempel med instruktion av läkemedelskartläggning Skaraborg (Excel)

Palliativa ordinationer 3 Skaraborg

Patientinfomation

MN-patientinformation 2

Mobil närvård hemsjukläkare i samarbete med hälso- och sjukvårdsenheten i Centrum - Göteborg

SIP och medicinsk vårdplan

Folder MVP 17-06 Skaraborg

Manual till medicinsk vårdplan 16-08-19 Skaraborg

Rev Medicinsk vårdplan 16-08-19 Skaraborg

SIP och medicinsk vårdplan

SIP och medicinsk vårdplan (Excel)

Sjuksköterskerutiner

Beslutsstöd manual

Beslutsstöd Skaraborg 2.0

Rutin vid vård i livets slutskede med Mobil Närvård Göteborg Centrum

Utvärdering

Enkät patientupplevelse kv 1 2018, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Övergripande rutindokument och överenskommelser

Lathund Förstärkt Hemsjukvårdsläkare Kvarteskliniken -17

Lathund Förstärkt Hemsjukvårdsläkare Norra Bohuslän och Dalsland

Lathund Förstärkt Hemsjukvårdsläkare Åmål-Balderkliniken

Lathund Mobil närvård Lilla Edet 17-10-09

Mobil närvård rutin Alingsås-Lerum

Rutin kontakt med patientens vårdcentral Örgryte-Härlanda

Rutin Mobila hemsjukvårdsläkare 2017 Ulricehamn

Rutin Mobila hemsjukvårdsläkare 2017 Borås

Rutin Mobila hemsjukvårdsläkare 2017 Svenljunga

Målgrupp och kriterier för att erbjudas besök av mobil Hemsjukvårdsläkare Göteborg Centrum

Samverkansrutin för Mobil Hemsjukvårdsläkare och Hälso- och sjukvårdspersonal Göteborg Centrum

Nyheter

KVÅ-koder

Viktigt att registrera!

XS010 Medverkan i teambesök och gruppteambesök
Besöksform; teambesök   Kontakttyp; hembesök   HSP kategori; läkare

Insats som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal som ingår i vårdteam och utgör del av teambesök eller gruppteambesök. Registreras på vårdenhet som utför medverkan i teambesök / gruppteambesök – gäller Hemsjukvårdsläkare.

XU045, XU46, XU042  SIP

XV016 fördjupad läkemedelsgenomgång

 

Kontakt

Karin Fröjd, E-postadress
Enhetschef , Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Rose-Marie Nyborg, E-postadress
Strateg, Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Marianne Alärd, E-postadress
Projektledare Mobil närvård Västra Götaland

 

SIMBA: Tjörn, Steungsund, Ale, Kungälv
Lena Arnfelt, Kungsälvs kommun, ordförande SIMBA
Mikael Bengtsson, projektledare, E-postadress
Sara Olander, projektledare, 0700-207604, E-postadress

Södra Älvsborg/ Sjuhärad
Kerstin Hinz, projektledare, E-postadress
Luana Guadagni, projektledare, E-postadress[KF1] 
Maritha Bäck, E-postadress

Mitten Älvsborg: Alingsås och Lerum
Lise-Lotte Rotter, projektledare, E-postadress
Susanne Lidén, E-postadress

Fyrbodal
Maria Klingberg, projektledare samverkande sjukvård, E-postadress
Amira Donlagic, E-postadress
Lena Johansson, E-postadress

Uddevalla
Helen Larsson, E-postadress

Vänersborg
Anna-Karin Olin, E-postadress
Veronica Arvidsson, projektledare, 0761-333977, E-postadress

Trollhättan
Tomas Everitt, E-postadress
Ann-Sofie Kvist, projektledare, 0709-207594, E-postadress

Norra Bohuslän - Dalsland
Ulrika Holmqvist, E-postadress
Hanna Holgersson, projektledare, 0761-33318,  E-postadress
Veronica Arvidsson, projektledare, 0761-333977,  E-postadress

Lilla Edet - Lödöse
Annelie Örtendahl, projektledare, 0705-236761, E-postadress

Orust
Johanna Bidegård, E-postadress
Eva Liljeqvist, projektledare, 0733-771402  E-postadress

Skaraborg
Per-Olof Hermansson, ordförande vårdsamverkan, E-postadress
Marianne Alärd, E-postadress
Jeanette Andersson, E-postadress
Nils-Gunnar Främberg, E-postadress
Eva Marie "Mia" Gustafsson, E-postadress

Göteborg
Carl-Peter Anderberg, E-postadress 

Göteborgsområdet: Partille
Anna Rindeskär, E-postadress
Anna Hallin, projektledare, E-postadress

Göteborgsområdet: Härryda
Carina Fransson, E-postadress

Göteborgsområdet: Angered
Khalil Sendi, enhetschef, E-postadress
Emma Svärd, projektledare, E-postadress

Göteborgsområdet: Frölunda VC
Ingegard Ljungqvist, E-postadress
Tanya Boberg, E-postadress
Marit Lovik, E-postadress
Ann Sundström, E-postadress
Anna Forsman, projektledare, E-postadress
Jenny Wretborn, E-postadress

Göteborgsområdet: Majorna-Linné (+ Geriatrik, Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
Morgan Davidsson, sektorschef, E-postadress
Merita Murtezi, projektledare Majorna-Linné, E-postadress
Anna Hyltner, projektledare Geriatrik Område 3, E-postadress
Ewa Waern, E-postadress

Göteborgsområdet Västerhafvet (Askim-Frölunda-Högsbo)
Charlotte Barouma, projektledare, E-postadress

Göteborgsområdet: Centrum
Mona Månsson, E-postadress
Ewa Noren, projektledare, E-postadress

Göteborgsområdet: Örgryte-Härlanda
Elisabeth Dannberg, E-postadress
Annika Leidenhed, E-postadress
Ingrid Ljungberg, projektledare, E-postadress

Göteborgsområdet: Östra Göteborg
Kristina Söderlund, E-postadress