För intygsutfärdare och administratörer

Personer som är berättigade nödvändig tandvård och munhälsobedömning ska identifieras av kommunen och ges intyg om N-tandvård redan från och med 1 januari det år de fyller 20 år.

I Intygsbeställningen ser du direkt om personen redan har intyg, och du kan beställa en kopia på informationsbrevet om det behövs. Ett informationsbrev skickas från Enhet Tandvård till den adress du anger i Intygsbeställningen.

Logga in – Intygsbeställningen

Telefonsupport – vardagar 09.00-11.00
Våra administrativa koordinatorer svarar i telefon under två timmar, och alla mejl besvaras i tur och ordning. Du kan räkna med mejlsvar inom en eller två arbetsdagar.
010-441 27 00
E-postadress

Intyg om N-tandvård ges till personer som:

 • Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten. Här avses personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt Hälso- & sjukvårdslagen.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör rätten till intyg om N-tandvård.
 • Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter – därför berörs inte de med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör rätten till intyg om N-tandvård.
 • Har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör rätten till intyg om N-tandvård.

Registrering i Intygsbeställningen – viktigt att veta

Både de som tackar ja och de som tackar nej till munhälsobedömning ska registreras i Intygsbeställningen. Varje intygshavare ska vara registrerad på boendenivå. Kom ihåg att ändra boendeadressen om patienten flyttar. Den som utför munhälsobedömningen är beroende av korrekta uppgifter via sina handdatorer.
Uppgifter om kontaktpersoner på vårdenheter och områden måste vara aktuella, så att tandhygienisterna kan nå rätt personer inför sina besök.

Korrekt registrering och regelbunden uppdatering gör att fler kan få sin munhälsobedömning.

Du behöver inte registrera att en patient har avlidit – Enhet Tandvård meddelas via befolkningsregistret.

De uppgifter som registreras av kommunens personal i Intygsbeställningen, är samma uppgifter som de uppsökande tandhygienisterna ser i Uppsök2011 – uppgifter som är helt avgörande för att kontakta och besöka var och en som tackat ja till munhälsobedömning.
Intygsbeställningen och Uppsök2011 är alltså två sidor av samma register.

Intygen – giltighet och indragning

Intyg om N-tandvård gäller tills vidare, men kan tidsbegränsas i de fall förbättringsutsikten inte kan bedömas.

När intyg måste dras in

Ett intyg ska dras in om det getts på felaktiga grunder eller om sjukdomsbilden har ändrats så att villkoren för intyget inte längre är uppfyllda. Personen ska vara folkbokförd i Västra Götaland.


Indragning – rutiner

 • Kommunen
  - En intygsutfärdare bedömer om intyget ska dras in och från vilket datum. Intyget ska avslutas med tidsmarginal så att eventuell behandling hinner avslutas.
  - Personen ska informeras om beslutet och från vilket datum intyget kommer att dras in.
  - Enhet Tandvård ska informeras.

 • Enhet Tandvård
  - Registrera beslutet, beslutsfattare och datum i register för bland annat eFHB och Fakturaportalen.
  - Om det finns en känd tandvårdskontakt ska kliniken informeras om att intyget är indraget.

Privat ansökan om intyg

Personer som vårdas av anhöriga i hemmet eller har assistansersättning från Försäkringskassan och därför inte har någon kontaktperson i sin kommun, ska fylla i en ansökan och skicka den till Enhet Tandvård. Läkarintyg angående sjukdom, medicinering och funktionsnivå ska bifogas.

Kommunens biståndsbedömare, sjuksköterskor, LSS-handläggare med flera som är utsedda av Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) utfärdar intyg om N-tandvård genom att registrera berättigade personer via Intygsbeställningen på webbplatsen för Enhet Tandvård. När en person ändrat sig angående sin delaktighet i munhälsobedömning ska det registreras i Intygsbeställningen. Det samma gäller boendeändringar.

 

Senast uppdaterad: 2018-01-16 08:06