FoU & planering

Forskningsprojekt inom hälsofrämjande kan utgå från flera olika frågeställningar som:

  • Vad händer när individens egna beslut och ansvar för sin hälsa utifrån egna förutsättningar får stå i centrum?
  • Vad händer när perspektivet förskjuts från prevention (förhindrande av sjukdom) till promotion (hälsofrämjande) och empowerment (att ge styrka och förtroende)?
  • Vad händer när vi får en helhetssyn på människan där munnen är en del av kroppen?
  • Hur förstärker vi och samlar kunskap kring migration och tandhälsa hos barn och unga?
  • Hur påverkas tand- och munhälsa vid psykisk ohälsa? Kan individens drivkraft påverkas?
  • Epidemiologisk forskning utifrån viljan och förmågan till delaktighet i sin egen hälsoutveckling.
  • Går det att utveckla och pröva nya metoder för att nå personer som saknar kontakt med tandvården, exempelvis äldre och personer med omfattande behov av vård och omsorg?

FoU-medel – alla i Västra Götaland kan söka

Sökanden kan vara socionom, psykolog, tandläkare eller ha helt andra utgångspunkter och kan vara verksamma hos offentliga och privata vårdgivare, forskningsenheter, organisationer och föreningar lokalt verksamma i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen välkomnar särskilt forskning som sker i samverkan mellan olika aktörer.

Villkor:

Oavsett yrkestitel och utbildning är du välkommen att ansöka om anslag för ett forskningsprojekt. Du måste ha en handledare som är disputerad – om du inte är det själv. För att komma i kontakt med en handledare kan du höra av dig till någon av Folktandvårdens FoU-ledare, se sidan Forskning och utveckling.
Din ansökan måste beskriva ett hälsofrämjande promotionsperspektiv en tänkt intervention.

Referat från seminarium 8 juni 2016

Trots många förbättringar finns det fortfarande stora skillnader i tandhälsa utifrån socioekonomi och livssituation hos individer och grupper. Även skillnader i kunskap, förmåga, tillit och språk kan påverka möjligheten att söka vård och följa givna råd.
Enhet Tandvård bjöd in politiker och tjänstemän för att dela och sprida vad som händer inom hälsopromotion – målet är ökad tandhälsa bland ännu fler i Västra Götaland. Dagen bjöd på några rapporteringar från genomförda FoU-projekt för barn, unga och äldre.
Referat från forskningsseminarium

  • Ulla Wide Boman:    Hälsopromotion: tandvård och primärvård i samverkan.
  • Catharina Hägglin:    Mariestadsprojektet, Tandhygienist i kommun - utvärdering av ett interventionsprojekt för att förbättra äldres munhälsa.
  • Katharina Wretlind:   Bota kariessjukdom – med speciellt fokus på att påverka matvanor. Ett samverkans-projekt mellan tandvårdspersonal och dietist.