Krav- och kvalitetsbok VG primärvård

Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem, LOV och beskriver det uppdrag och krav som utförare ska uppfylla. De anvisningar som ska följas och hur uppföljning görs och redovisas.

Krav- och kvalitetsbok

Gällande från 1 januari 2017

 Krav- och kvalitetsbok 2017.pdf  

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2017

Tillämpningsanvisning fast sjuksköterskekontakt för mest sjuka äldre

Tillämpningsanvisning vid adressförändring av vårdcentral/jourcentral

Krav- och kvalitetsbok gällande från 1 januari 2018

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2018

Sammanfattning av förändringar  i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2018

Viktlista 2018

Tillämpningsanvisning mobil hemsjukvårdläkare

Tillämpninganvisning familjecentrerat arbetssätt

Tillämpningsanvisning  extern mellanliggande provtagning

Tillämpningsanvisning ökade öppetider

Senast uppdaterad: 2017-11-20 12:23