Bakgrund

Bakgrund till funktionen vårdsamordnare

Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen och en av de vanligaste orsakerna till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Under ett år lider drygt en miljon svenskar i arbetsför ålder av psykisk ohälsa, vilket motsvarar närmare 20 procent av arbetskraften.

Merparten av vuxna som drabbas av nedstämdhet och depression, oro och ångest söker och får sin behandling inom primärvården.

SBU:s rapport nr 211 visar att enskilda åtgärder, som utbildning av läkare och sjuksköterskor eller ökad psykologisk kompetens i sig inte ger bättre effekt än sedvanlig behandling. I USA och England har visats att bäst vårdkvalitet finns i de fall vårdcentralerna infört care manager, det vi kallar vårdsamordnare psykisk ohälsa. Under 2013 fattades ett politiskt beslut i Västra Götaland (VGR) om att bevilja medel för forskning och utveckling av funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa i en primärvårdskontext. Ett nära samarbete har bedrivits mellan VGR och Göteborgs Universitet sedan dess.

Läs mer

Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården
En systematisk litteraturöversikt, juni 2012. SBU Rapport 211.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
Stöd för styrning och ledning - Remissversion 2016

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29