Forskning

Pågående forskning

Under 2015 har en vetenskaplig jämförande studie av funktionen Vårdsamordnare för psykisk ohälsa genomförts på 19 vårdcentraler i Västra Götalands regionen (VGR) och 4 i Region Dalarna. Nästan 400 patienter som diagnosticerats med depression (mild-måttlig) har deltagit i studien. Det är 11 vårdcentralers patienter, där vårdsamordnarfunktionen införts, som jämförts med 12 vårdcentraler, där patienterna fick den sedvanliga behandling som brukar ges på vårdcentralen.

Studiens resultat är glädjande på flera sätt. Dels ser vi att den vård som ges vid VGR:s vårdcentraler till patienter med depression är av god kvalitet, och att de flesta patienter var mycket bättre efter tre månader, då den första uppföljningen genomfördes. Det vill säga, att patienterna även i kontrollgruppen tillfriskade i hög utsträckning, och var mycket bättre i sin depression efter 3 månader.

Men vi ser också, att på de vårdcentraler där vårdsamordnarfunktionen införts, uppskattar patienterna i mycket hög grad funktionen, och vill gärna rekommendera denna typ av vård. De anger att de upplevt god tillgänglighet och kontinuitet genom kontakten med vårdsamordaren. När det gäller depressionssymtomen är det signifikant högre andel av patienterna som blir helt återställda efter 6 månader jämfört med kontrollgruppen (efter 6 månader 61% helt återställda jämfört med 47%). När det gäller de individer som var sjukskrivna vid studiens början, återgick signifikant fler patienter till del-eller heltidsarbete under de första 3 månaderna i den grupp som haft vårdsamordnarkontakt jämfört med kontrollgruppen, dvs återgång till arbete skedde tidigare i patientgruppen som haft vårdsamordnarkontakt.

För vårdsamordnarna själva innebär funktionen mycket positivt, och man anger att man upplever att man kan ge tillgänglighet, kontinuitet och mycket gott stöd till patienten under depressionsperioden.

Studien kommer också att genomföra en ettårsuppföljning (pågår), och djupare analys av speciellt hälsoekonomiska aspekter. Just nu pågår en enkät om vårdsamordnarens betydelse för hela vårdcentralens personal.  

Cecilia Björkelund
Senior professor i allmänmedicin
Göteborgs universitet

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29