Funktionen

En funktion med två delar

Rätt vård, på rätt nivå – i rätt tid

Den medarbetare som är utsedd till vårdsamordnare arbetar metodiskt med och omkring patienter med psykisk ohälsa. Syftet är att stärka insatserna så att rätt vård ges på rätt nivå vid rätt tid. Vårdsamordnare psykisk ohälsa ersätter ingen annan intervention. Alla vårdsamordnare följer en metod gemensam för hela Västra Götalands regionen (VGR).

Vårdsamordnaren arbetar på två nivåer. Den ena är en förstärkning av omhändertagandet vid psykisk ohälsa och omfattar en nära patientkontakt, där ledorden är tillgänglighet och kontinuitet. Den andra rollen är att vara en stödjande och aktiv kraft bland kollegorna för att lyfta frågor om psykisk ohälsa i vård och behandling – utifrån vårdcentralens rutiner.

För patienter med depressions- och ångestsjukdom innebär den individuella patientkontakten två fysiska möten samt regelbunden telefonkontakt under 12 veckor. MADRS-S/GAD-7 används vid varje kontakt beroende på diagnos. För patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa används KEDS-9. Metoden för stressrelaterad psykisk ohälsa är under upparbetning.

Vem kan inneha funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa?

Den som utses som vårdamordnare ska vara anställd på vårdcentralen, ha erfarenhet av primärvårdsarbete samt ha relevant högskoleutbildning. För att lyckas i rollen behövs även intresse för utvecklingsarbete på individ- och verksamhetsnivå samt av psykisk ohälsa i en primärvårdskontext. Extra värdefullt är om vårdsamordnaren har erfarenhet av att ha ”egna” patienter.

Utbildning och metodstödsträffar

För att inneha funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa förutsätts att vårdsamordnaren genomgått 3 hp alternativt 7,5 hp genom Göteborgs Universitet (GU). VGR har hitintills tillsammans med GU utbildat ca 130 st Vårdsamordnare psykisk ohälsa. Som stöd i utvecklingen av funktionen medverkar vårdsamordnaren i återkommande obligatoriska metodstödsträffar två gånger per termin. Fokus är nätverksarbete och föreläsningar med för funktionen relevanta ämnen.

Hur mycket tid bör avsättas för vårdsamordnaren?

Utvecklingen av funktionen sker stegvis, och det finns ingen övre gräns för hur stor del av en tjänst som vårdcentralen väljer att lägga på funktionen vårdsamordnare. Det är vårdcentralens behov och förutsättningar som avgör andelen.

                       

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29