Det här ska vi uppnå

All information som behövs för, eller skapas i, vården ska vara tillgänglig för alla som är involverade och berörda. Regionen kommer att ha ett gemensamt sätt att hantera vårdinformation på. Vi kommer vara eniga i när och hur information dokumenteras, och det som dokumenteras i form av termer och begrepp kommer att vara standardiserat. Det kommer även att finnas en gemensam förståelse för hur informationen tolkas när vi tar del av och använder den.

Genom delaktighet, valfrihet och tillgänglighet ska patientnöjdheten ökas

Vi ska möjliggöra för enklare och fler tillfällen för kommunikation mellan invånare och vårdgivare. Vi kommer att underlätta för invånarna att ta en mer aktiv del i och ansvara för sin hälsa och sjukvård, och då ökar även möjligheten till individualiserade vårdplaner där patienten är delaktig, har valfrihet och inflytande.

Väntetider till besök och behandlingar ska kortas. Ett gemensamt system kommer att minska behovet att upprepa information som lämnats vid tidigare kontakter med vården, och gör även information tillgänglig för invånaren där invånaren finns, till exempel vid sjukdomstillstånd och behandlingsplaner.

Höjd vårdkvalitet och patientsäkerhet - strukturerad, lättillgänglig information och samverkan

Med standardiserade processer, termer och begrepp blir tillgången till fullständiga journaluppgifter bättre. Detta ger ökad tillgång till evidensbaserat beslutsstöd för medarbetare i vården, och underlättar införande av ny kunskap och nya behandlingsriktlinjer i verksamheten då informationen kommer att vara strukturerad och lättillgänglig.

Vi ska möjliggöra bredare och enklare samverkan mellan vårdgivare och vårdnivåer. Detta förbättrar möjligheterna att utveckla vården genom ett närmare samarbete med forskning, utbildning och innovatörer.

Mer tid till värdeskapande aktiviteter för patienten leder till bättre arbetsmiljö

Vi ska höja användarvänligheten med den nya vårdinformationsmiljön. Detta kommer att ge bättre överblick och tillgång till rätt information, och innebär också minskad dubbeldokumentation och eliminerar kompensatoriska arbetsuppgifter. På så vis kommer mer tid att frigöras  tillvärdeskapande aktiviteter för patienten.

Förbättrat ledningsstöd med effektiv resursanvändning

Med korrekt, aktuell och tillgänglig data som stöd för beslut möjliggörs ständig förbättring av verksamhetens kvalitet och effektivitet. Stöd i arbetet med planering, prioritering och styrning utökas och vi får bättre förmåga att mäta och följa upp verksamheten – användningen av våra resurser blir mer effektiv.


 

Senast uppdaterad: 2017-08-24 11:49