Ökad patientnöjdhet

Delaktighet, valfrihet och inflytande

Vi ska möjliggöra enklare och fler möjligheter till kommunikation mellan invånare och vårdgivare. Invånarna ska få större möjlighet att ta aktiv del i och ansvara för sin hälsa och sjukvård. Då ökar även möjligheter till individualiserade vårdplaner där patienten är delaktig, har valfrihet och inflytande.

Tillgänglighet

Väntetider till besök och behandlingar ska kortas. Ett gemensamt system minskar behov att upprepa information som lämnats vid tidigare kontakt med vården. Det gör även information tillgänglig för invånaren där invånaren finns, till exempel sjukdomstillstånd och behandlingsplaner.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20