Personcentrerat arbetssätt

Foto: Susanne Wahlström

I det personcentrerade arbetssättet (PCA) är patienten en medspelare och medutvecklare av vården, snarare än en passiv mottagare av vård. Genom detta synsätt framhålls personen bakom sjukdomen och vikten av att se dennes behov och styrkor, vilket framkommer i patientens berättelse. Ur berättelsen formas en överenskommelse som vägleder samarbetet.

Utgångspunkten inom PCA är att patienten och hälso- och sjukvården är två parter som bildar ett slags partnerskap med delat ansvar och befogenheter. Patienten är expert på sig själv som person och sin livssituation medan vårdpersonalen är experter på själva sjukdomen. Om dessa kompetenser sammanförs, dokumenteras och följs upp, kan resultatet bli nöjdare, tryggare och mer jämlika patienter samt en effektivare vård.

Personcentrerat arbetssätt - en presentation

Bakgrund

Den nya patientlagen (2014:821) ställer höga krav på tillgänglighet, delaktighet och valmöjlighet i vården. Patientdriven vård är ett uppdrag i Förändringsagendan och ökad personcentrering är ett sätt att förverkliga detta. Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har 2015 gett i uppdrag till hälso- och sjukvården att utveckla ett personcentrerat arbetssätt i alla sina verksamheter. Avdelning Systemutveckling och strategi ansvarar tillsammans med lokala förändringsledare för igångsättning av arbetet, medan respektive förvaltning ansvarar för det långsiktiga arbetet och en utökning av antalet enheter som arbetar enligt PCA.

Rapport om personcentrerat arbetssätt

Utvecklingsmodell

Aktuellt om personcentrerad vård

Ersättning för brukarmedverkan

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har 171219 fattat beslut om riktlinjen "Ersättningar vid samråd", som en rekommendation och ett stöd till regionen att arbeta samstämmigt. Här kan du läsa mer om vilken ersättning som utgår för olika former av samråd.

Ersättningar vid samråd

Alingsås lasarett
Anna Järlebrandt
E-postadress
Helena Olofsson
E-postadress

Angereds närsjukhus
Eva-Lena Pommer
E-postadress
Lena Johansson
E-postadress

Folktandvården
Jan Tönnerstedt
E-postadress

Habilitering och hälsa
Emma Smedman
E-postadress

Kungälvs sjukhus
Katrin Modig Pallin
E-postadress

NU-sjukvården
Charlotte Almkvist Hall
E-postadress

Närhälsan
Annette Olofsson
E-postadress
Sofia Wedham
E-postadress
Marie Steffenburg Wennberg
E-postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhus
Ingela Wennman
E-postadress
Monica Johansson
E-postadress
Ingemar Blomqvist
E-postadress
Eva Angelini
E-postadress
Sofi Ericsson
E-postadress
Anki Delin Eriksson
E-postadress
Annika Odell
E-postadress

Skaraborgs sjukhus
Yvonne Johansson
E-postadress
Inger Böl
E-postadress
Linda B Friman
E-postadress

Södra Älvsborgs sjukhus 
Maria Glemfelt
E-postadress

Susanne Tedsjö

Regional samordnare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-03-22 11:48