Patientavgifter och högkostnadsskydd

Vad säger lagen?

Av patientlagen framgår att vård ska ges på samma villkor oavsett var patienten bor. Det betyder att patienter från andra landsting (så kallade utomlänspatienter) betalar den patientavgift som gäller i det landsting där patienten söker vård. En utomlänspatient betalar därmed samma patientavgift som personer som är bosatta i Västra Götaland.

Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård

Högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård är nationellt. Det innebär att alla patientavgifter som är högkostnadsgrundande får räknas in, oavsett i vilket landsting patientavgiften har betalats. Högkostnadstaket kan variera i olika landsting. En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Det gäller för patientavgifter inom offentlig vård och hos privata vårdgivare med avtal.

Rutiner och processer som påverkas i Västra Götalandsregionen

Frikort

I Västra Götalandsregionen finns beslut om att frikort utfärdas utifrån ett hemlandstings tak för högkostnadsskydd. Detta oavsett om vården har getts inom VGR eller i annat landsting. I Västra Götalandsregionen är beloppet för högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård 1 100 kronor. Perioden för högkostnadsskyddet är 12 månader räknat från första besöksdatum. Ett frikort gäller i samtliga landsting och regioner. 

Återbetalning

Patienter som vill ha tillbaka det överskjutande beloppet för högkostnadsskyddet inom öppen hälso- och sjukvård, hänvisas till sitt hemlandsting. I övrigt hänvisas till patientavgiftshandboken.

Patientavgiftshandboken

Patientavgifter och högkostnadsskydd i andra landsting

Carin Svensk

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post

Margareta Axelson

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22