Mer information A-Ö

Här finns mer information som gäller bland annat hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Asylprocessen

Alla som söker asyl i Sverige går igenom olika steg i en asylprocess, som börjar med en asylutredning. Migrationsverket har gjort ett antal filmer som beskriver de olika stegen i denna process. Mer information finns på följande sida:
Migrationsverket - Filmer för dig som är asylsökande

EU-medborgare

Personer från andra EU-länder som vid tillfällig vistelse i Sverige behöver vård, omfattas av särskilda bestämmelser. Mer information finns på följande sidor:
SKL:s handbok - Vård av personer från andra länder
Turisthandboken

Förklaringar till ord och begrepp

För att veta vad till exempel kvotflykting eller nyanländ betyder, har Migrationsverket tagit fram listor med förklaringarna till de vanligaste orden och begreppen. Mer information finns på följande sidor:
Migrationsverket - Ordförklaringar
Migrationsverket - Vanliga begrepp

Glasögonbidrag för barn och unga

Asylsökande barn och unga har rätt till glasögonbidrag. Mer information finns på följande sida:
1177 Vårdguiden - Glasögonbidrag för barn och unga

Habilitering

Om behov av habilitering som inte kan anstå finns, kan vuxna asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd erbjudas detta. Barn har rätt till habilitering på samma sätt som bosatta barn. Asylenheten VGR bekostar vården. Mer information finns på följande sida:
Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd

Hemsjukvård

Om vuxna asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd har behov av hemsjukvård som inte kan anstå, kan detta erbjudas. Barn har rätt till hemsjukvård på samma sätt som bosatta barn. Asylenheten VGR bekostar denna vård. Mer information finns på följande sida:
Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd

Hjälpmedel

Hjälpmedel som bedöms vara vård som inte kan anstå, kan erbjudas vuxna asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Barn har rätt till hjälpmedel på samma sätt som bosatta barn. Mer information finns på följande sida:
Vård av personer från andra länder

IGRA-test

IGRA-test (Quantiferon) är ett blodprov som används för att påvisa latent tuberkulos och kan tas i samband med hälsoundersökning av asylsökande med flera. Testet är kostnadsfritt till och med 2018-12-31. Mer information finns på följande sidor:
Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska sjukhuset - Quantiferon-TB
Vårdgivarnytt - 2018-02-22

Intyg

Enligt patientdatalagen ska den som är skyldig att föra patientjournal, på begäran av patienten, utfärda intyg om vården. Socialstyrelsen har därför utformat föreskrifter om utfärdande av intyg. Om intyg begärs av till exempel en asylsökande, kan intyg enligt 3499:99 i Patientavgiftshandboken tillämpas. Migrationsverket har också tagit fram en blankett som vården kan använda vid läkarutlåtandet. Mer information finns på följande sidor:
Patientdatalag (2008:355)
SOSFS 2005:29. Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården med mera
Patientavgiftshandboken - Hälsovård
Migrationsverket - Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder

Kommunikationsstöd i vårdsituationer

I mötet med vården kan det uppstå kommunikationssvårigheter om man inte talar samma språk. Det kan också för en person vara svårt att sätta ord på det man har upplevt. Då kan man använda bilder som stöd i kommunikationen. Mer information finns på följande sida:
KomHIT Flykting - Kommunikationsstöd i vårdsituationer

Kvinnlig könsstympning

I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag. Kunskap och kompetens om kvinnlig könsstympning hos personal inom vården är avgörande för att bemötandet och vården ska bli så bra som möjligt. Socialstyrelsen har därför tagit fram informationsmaterial till bland annat hälso- och sjukvården. Mer information finns på följande sida:
Socialstyrelsen - Könsstympning av flickor och kvinnor

Läkemedel på recept

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, har rätt till receptförskrivna läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.
Mer information finns på följande sidor:
Migrationsverket - Apotek
Landstingssubventioner - Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Läkemedelsnära produkter

Läkemedelsnära produkter så som inkontinens-, stomi-, diabetesprodukter och särskilda näringslösningar ingår i den vård som ska erbjudas vuxna asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, om detta inte kan anstå. Barn har rätt till läkemedelsnära produkter på samma sätt som bosatta barn. Mer information finns på följande sida:
Läkemedelsnära Produkter

Ord om migration

Europeiska Migrationsnätverket (EMN) förklarar ord om migration i en folder. Mer information finns på följande sida:
Europeiska Migrationsnätverket - Ord om migration

Patientavgifter

Enligt förordning (1994:362) och (2013:412) om vårdavgifter betalar asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd särskilda patientavgifter, som finns beskrivna i Västra Götalandsregionens patientavgiftshandbok. Frågor kring patientavgifter besvaras av respektive förvaltnings kontaktperson för patientavgiftsfrågor. Mer information finns på följande sida:
Patientavgiftshandboken

Rehabilitering

Vuxna asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till rehabilitering, som inte kan anstå. Vuxna betalar 25 kr för besök efter remiss, annars 100 kr. Barn har rätt till rehabilitering på samma sätt som bosatta barn. Asylenheten bekostar vården. Mer information finns på följande sidor:
Patientavgiftshandboken
Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd

PKU-prov

PKU-prov innebär screening av 24 ovanliga medfödda sjukdomar. Provet ingår i hälsoundersökning av barn och unga under 18 år, där Socialstyrelsen rekommendera att barn upp till 8 år genomgår detta prov. Det enda laboratorium i Sverige som screenar för dessa sjukdomar är PKU-laboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset. Mer information finns på följande sida:
Karolinska universitetslaboratoriet - PKU-laboratoriet

Sekretess

Sekretessreglerna i hälso- och sjukvården är samma för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd som för folkbokförda personer. Mer information finns hos respektive förvaltning.

Sjukresor

Reglerna kring sjukresor för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd är samma som för folkbokförda personer, förutom egenavgiften som är lägre. Mer information finns på följande sida:
1177 Vårdguiden - Sjukresor i Västra Götaland

Subventionerad vård

Personer från andra länder som befinner sig i Sverige och är i behov av vård, har i vissa fall rätt till subventionerad vård. Detta behöver i så fall styrkas. Asylsökande visar upp ett giltigt LMA-kort och personer som vistas i Sverige utan tillstånd informerar vården att de befinner sig i Sverige utan nödvändiga tillstånd, är papperslösa eller gömda.  

Tandvård

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har rätt till tandvård enligt lag. Mer information finns på följande sida:
Asylsökande med flera

Tolk

Personer som inte kan svenska har rätt till tolk. Mer information finns på följande sida:
Tolkförmedling Väst

Vaccinationer

Barn under 18 år har rätt till kostnadsfria kompletterande vaccinationer. Det gäller även barn som tillhör riskgrupp avseende tuberkulos och hepatit B. Vaccinationerna ingår inte i ersättningen för hälsoundersökningen, utan faktureras separat som besök avseende sjukvårdande behandling. Vuxna över 18 år får på eget initiativ bekosta eventuella vaccinationer själva, enligt Patientavgiftshandbokens regionala prislista för vaccin. Mer information finns på följande sidor:
Central Barnhälsovård - Vaccination
Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd
Patientavgiftshandboken - Hälsovård 

NYTT 2017-11-30 Vuxna asylsökande med flera ska erbjudas kostnadsfri kompletterande MPR-vaccination i samband med hälsoundersökningen. Beslutet gäller till och med 2018-12-31. Mer information finns på följande sida:
Övriga flyktingfrågor

Senast uppdaterad: 2018-02-22 09:08