Övriga flyktingfrågor

Här finns information kring övriga av VGR beslutade åtgärder, som rör hälso- och sjukvård till asylsökande med flera inklusive nyanlända.

Kostnadsfri kompletterande vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka

Kommunikation

- Boka tolk. Tolkförmedling Väst

- KomHIT Flykting. På KomHIT Flyktings webb finns samtalskartor, informationsfoldrar, omvårdnadsfrågor och annat stöd för kommunikation med människor på flykt. Materialet har tagits fram tillsammans med personal i olika verksamheter inom sjukvård och tandvård. Materialet är översatt till tio språk – albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja – och kan användas som komplement till tolk.

 

Lina Gustin

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-30 07:58