Förskola

Inledning

Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med exempelvis bra matvanor och god inom- och utomhusmiljö för våra barn.

Under förskoleåren läggs grunden till goda levnadsvanor. Förskolans verksamhet ska genomsyras av ett hälsofrämjande budskap. Det är viktigt att involvera föräldrar i det hälsofrämjande arbetet och föräldramöten är ett bra forum för detta. Förskolan har styrdokument när det gäller arbetet med hälsa, däribland Läroplanen för förskolan.

WHO, World Health Organization (2014) hävdar att barnfetma är en av de allvarligaste hälsoutmaningarna under 2010-talet. I Sverige blir övervikt hos barn ett allt större problem. Barn idag är allt mer stillasittande och äter mer onyttig mat. Kombinationen av den genetiska ärftligheten, hemmiljö, utbildning och andra omgivningsfaktorer bidrar alla till att många barn utvecklar övervikt och fetma idag.

Barn som rör sig mycket och har goda kostvanor när de är små får en starkare benstomme och muskulatur som vuxna.

Ansvarig

All personal på förskolan där rektor är ytterst ansvarig.

Målgrupp

Barn, föräldrar och personal

Målsättning

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2016) anges att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin:

•Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

•Skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.

Åtgärder

 • Skapa policy och handlingsprogram.
 • Införa gemensamma IT system för att följa barns hälsoläge
 • Höja kompetensen bland personal vad gäller övervikt och fetma bland barn
 • Förskolan bör utveckla stödjande inomhus- och utomhusmiljöer för lek och rörelse med kunskapsbaserade metoder.
 • Säkra möjligheterna till spontan lek och begränsa tid vid dator.
 • Förskolans måltidsverksamhet bör följa Livsmedelsverkets (SLV) riktlinjer och Nordiska näringsrekommendationer (NNR)
 • Involvera föräldrarna i det hälsofrämjande arbetet
 • Riktade utbildningsinsatser bör genomföras

Kvalitetsindikator och mått

 • Kommunens kvalitetsenkäter (Brukarenkäter)
 • Antal/andel skolor som följer SLV rekommendationer och NNR.
 • Barns hälsoläge (längd och vikt) och dess utvecklig över tid

Samarbets- eller samverkanspartner

Folkhälsoplanerare, Stadsplanerare, BVC, Folktandvården samt kostansvariga inom kommun och föreningar.

Läs mer om Förskolans läroplan

SLV och Folkhälsomyndighetens förslag för bra matvanor
och fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Rekommendationen är 60 - 90 minuters fysisk aktivitet per dag där både måttlig och kraftig aktivitet bör inkluderas. Aktiviteter kan delas upp i flera kortare pass under dagen. Aktiviteterna bör vara så allsidiga som möjligt och vara individanpassade. Levnadsvanor grundläggs i barndomen och det är viktigt att förskolan tar ett ansvar för barnens fysiska aktivitet då mer och mer tid tillbringas i förskola.

Förskolan har goda förutsättningar för att ut­göra en stödjande miljö för fysisk aktivitet för barn. En stödjande miljö för fysisk aktivitet på förskolan kan ses inom tre huvudområden: miljön i och runt förskolan (fysisk miljö utom- och inomhus, lekredskap, tv etc.), pedagogerna (beteende, personaltäthet, utbildningsnivå, etc.) och organiseringen av dagen (utevistelsetid, typ av aktivitet, arbetsorga­nisation, policyer, etc.). Parker, trafikmiljö och säkerhet är viktiga aspekter att ta hänsyn till i planeringen. Förskole gårdens utformning har stor betydelse för barns lek och aktivitet och bör utformas så att de inspirerar till lek, rörelse och idrott.

Läs mer om fysisk aktivitet och utomhusmiljö 

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), Svenska Läkaresällskapet och Svenska Barnläkarföreningen rekommendationer om fysisk aktivitet för barn

Fysisk aktivitet på recept på Statens folkhälsoinstituts webbplats

Webbplatsen för Nationellt centrum för utomhuspedagogik

Webbplatsen för Sveriges Lantbruksuniversitet beskriver hur vistelse i naturen kan påverka hälsan

Fysisk aktivitet på recept på Västra Götalandsregionens webbplats

Kost

Daglig fysisk aktivitet både inne och ute bidrar till att barnen blir hungriga och äter bra, barnen blir piggare när de får röra på sig och löper mindre risk för att bli överviktiga.

Frukost, lunch och mellanmål bör, enligt SLV riktlinjer och NNR, vara näringsriktiga, lockande, kunna intas i lugn miljö och vid rätt tidpunkt på dagen. Skolcafeteriorna bör inte saluföra glass, godis, snacks, söta drycker och bakverk.

Ansvaret för bra måltider vilar inte bara på dem som lagar maten, utan även på vårdnadshavarna och personal inom förskolan.

Även vid utflykter och andra speciella tillfällen skall det hälsofrämjande perspektivet finnas med. Ett bra redskap för uppföljning och kvalitetsutveckling av förskolans måltider finns, med Skolmatens vänner och Livsmedelverket som upphovsmän.

Läs mer om kost i förskolan

Bra måltider i förskolan.pdf

Film/DVD samt foldrar "Om mat aktivitet och viktutveckling"

I september 2011tog centrala barnhälsovårdsteamen i Västra Götalandsregionen fram en film/DVD och kompletterande foldrar som är tänkta att användas som diskussionsunderlag och de berör områderna Förebilder, Mat och dryck, Aktivitet. Filmen och foldrarna har finansierats av enheten för folkhälsofrågor och hälso- och sjukvårdsavdelningen. Målgrupper är personal och föräldrar i förskolor, på barnavårdcentraler (BVC) och familjecentraler.

Centrala barnhälsovårdsteamen i Västra Götalandsregionen


Senast uppdaterad: 2017-08-18 08:50