Skola

Inledning

Skolan spelar en viktig roll i folkhälsoarbetet. Den når alla barn under uppväxttiden och kan grundlägga hälsosamma levnadsvanor. Genom hälsofrämjande aktiviteter som genomsyrar hela skolverksamheten, lär barnen sig att ta ansvar för sin hälsa på ett tidigt stadium. Barn som rör sig mycket när de är små behärskar sin kropp bättre och de får en starkare benstomme och muskulatur som vuxna. Skolämnena idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap bör ha ett hälsofrämjande innehåll. För ungdomar är det speciellt viktigt att skolan stimulerar till fortsatt fysisk aktivitet.

Föräldrar är viktiga att involvera i skolans hälsofrämjande arbete. Föräldramöten är ett bra forum för hälsofrämjande insatser. Barns hälsa påverkas av bland annat kost, sömn och fysisk aktivitet. Skolan bör därför stödja familjerna med inriktning på bra mat, tillräckligt med sömn och begränsning av tid vid dator och TV.

Ansvarig

Rektor. 

Målgrupp

Elever, föräldrar och personal 

Målsättning

 • Eleven ska ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt ha förståelse för den egna livsstilens betydelse för den egna hälsan.
 • Skolmiljön och läroplanen ska vara hälsofrämjande. 

Åtgärder

 • Skolan bör ha en hälsofrämjande arbetsmiljö för elever och personal.
 • Hälsofrämjande synsätt bör genomsyra skolans verksamhet.
 • Föräldrar är viktiga att involvera i det hälsofrämjande arbetet i skolan. Föräldramöten är ett bra forum för hälsofrämjande insatser.
 • Fysiskt aktiv skolpendling har stor betydelse för den totala dagliga fysiska aktiviteten. "Vandrande skolbussar" eller andra sätt att ta sig till skolan genom cykling eller promenad.
 • Riktade utbildningsinsatser bör genomföras. 

Kvalitetsindikator och mått

 • Förekomst av schemalagd/daglig fysisk aktivitet.
 • Skolmåltiderna följer Statens Livsmedelsverks rekommendationer.
 • Kommunens kvalitetsenkäter (Brukarenkäter)
 • Verksamhetsberättelser. Hälsocertifiering av skolor 

Samarbets- eller samverkanspartner

Ett nära samarbete mellan skolhälsovård – idrottslärare – hem- och konsumentkunskapslärare- elevhälsa – fritidspersonal och övrig personal ger bästa förutsättningar för hälsofrämjande skolmiljöer. Folkhälsoplanerare, BVC, Folktandvården samt kostansvariga inom kommun och föreningar. 

Fysisk aktivitet

Skolan bör underlätta för alla barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva varje dag. Rekommendationer är minst 60-90 minuter fysisk aktivitet per dag där både måttlig och kraftig aktivitet bör inkluderas. I skolans lokala kursplaner för ämnet idrott och hälsa bör behov och önskemål för alla grupper av elever uppmärksammas och tillgodoses i högre grad än tidigare.

Det är viktigt att eleverna får utlopp för sin spontana rörelseglädje. Olika åldersgrupper har varierande behov. Skolmiljön och arbetsformer bör anpassas så att de leder till ökad fysisk aktivitet under skoldagen.

Läs mer om fysisk aktivitet i skolan och utomhusmiljö

Fysisk aktivitet på recept på Statens folkhälsoinstituts webbplats

Webbplatsen för Nationellt centrum för utomhuspedagogik

Webbplatsen för Sveriges Lantbruksuniversitet

Underlag till handlingsplan slutrapport för goda matvanor och fysisk aktivitet, Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut (2005) 

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom 

Kost

Livsmedelsverkets rekommendationer för mat i skolan innefattar att barnen skall få tillräckligt med tid för att äta i en trivsam och lugn matsalsmiljö. Måltider skall serveras på fasta, regelbundna tider. Frukost, lunch och mellanmål skall bestå av livsmedel som bidrar till en hälsosam utveckling. För att maten skall vara smaklig, och för att näringsinnehållet skall bevaras, skall det vara kort tid mellan tillagning och servering. Söta mellanmål som kräm, sötad yoghurt och soppa bör undvikas. Godis, chips, läsk, kakor, choklad med mera hör inte hemma i förskolan utan kan ha sin plats vid veckoslut och festliga tillfällen.

Även vid utflykter och andra speciella tillfällen skall det hälsofrämjande perspektivet finnas med. Ett bra redskap för uppföljning och kvalitetsutveckling av förskolans måltider finns med Skolmatens vänner och Livsmedelverket som upphovsmän.

Läs mer om kost i skolan

Balans-foldern Rekommendationer för kost och motion för friska på flera olika språk, foldern Lätta tips 6-10 år, Lätta tips Ungdomar, foldrar om Rörelse och lek, Vatten, Frukt och grönt, Tid tillsammans och Sömn

Hälsoraketen - en praktisk metodhandbok för hälsofrämjande och förebyggande insatser mot livsstilsrelaterad ohälsa hos barn och unga 

Bra mat i skolan. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem, Livsmedelsverket Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom 

Bra måltider i förskolan

Skolmatsakademin, Västra Götalandsregionen

Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk som har startats för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. I nätverket ingår 24 kommuner och stadsdelar i Västra Götaland. Skolmatsakademin vill förmedla en positiv attityd till skollunchen och öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö. 

Skolmatsakademin på Facebook

Läroplan för grundskolan LPO 94

Film/DVD samt foldrar "Om mat aktivitet och viktutveckling"

I september 2011tog centrala barnhälsovårdsteamen i Västra Götalandsregionen fram en film/DVD och kompletterande foldrar som är tänkta att användas som diskussionsunderlag och de berör områderna Förebilder, Mat och dryck, Aktivitet. Filmen och foldrarna har finansierats av enheten för folkhälsofrågor och hälso- och sjukvårdsavdelningen. Målgrupper är personal och föräldrar i förskolor, på barnavårdcentraler (BVC) och familjecentraler.

Centrala barnhälsovårdsteamen i Västra Götalandsregionen


Senast uppdaterad: 2017-05-15 16:03