Företagshälsovård

Hälsofrämjande

Inledning

Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård och skall vara en aktiv resurs för regionens chefer att, i samspel med sina medarbetare, nå ett hållbart arbetsliv. Detta gör Hälsan & Arbetslivet genom att erbjuda samlad kompetens avseende systematiskt arbetsmiljöarbete genom hälsofrämjande, förebyggande och återskapande insatser. 

Ansvarig

Förvaltningschefen för Hälsan & Arbetslivet.

Målgrupp

Västra Götalandsregionens samtliga anställda; ca 53 000.

Målsättning

 • Att i dialog med uppdragsgivaren (till exempel chefer/arbetsledare på olika nivåer och personalansvariga) ta fram och upprätthålla övergripande hälsopolicys och handlingsplaner för en hälsofrämjande arbetsplats. Dessa bör integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Att i dialog med chefen/arbetsledaren och personalen skapa strategier för
  det lokala hälsoarbetet, som utgår från personalens engagemang och delaktighet.
 • Att erbjuda de anställda som kommer i kontakt med Företagshälsovården möjlighet till att reflektera och skapa en medvetenhet kring faktorer som bidrar till sunda levnadsvanor. 

Åtgärder

 • Att utifrån hälsopolicys, handlinsplaner och i dialog med chef/arbetsledare genomföra hälsofrämjande insatser.
 • En inventering av friskfaktorer på arbetsplatsen  tillsammans med personalen kan fungera såväl som en kartläggning över nuläget och som grund för beslut om kommande insatser.
 • Utbildningsinsatser för chefer/ledare och personalansvariga inom området ”Hälsofrämjande ledarskap”.
 • Utbildning av Hälsocoacher/hälsoinspiratörer.
 • Medverkan vid upplägg av planering och genomförande av temaveckor/kampanjer och specifika tillfällen på arbetsplatser med fokus på hälsa – levnadsvanor.
 • Hälsosamtal utifrån Motiverande samtal (MI-metoden)
 • Hälsoprofilsbedömning
 • Specifik kost- och träningsrådgivning utifrån ett salutogent synsätt.
 • Riktade utbildningsinsatser. 

Kvalitetsindikatorer och mått

Samarbets- eller samverkanspartner

Samverkanspartner är Friskvårdsanläggningar, Högskolor som exempelvis Högskolan i Väst och Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg, Primärvården samt Folkhälsokommittén. 

Förebyggande

Inledning

Med företagshälsovård avses en professionellt oberoende expertverksamhet inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall vara ett stöd för arbetsgivaren och arbetstagare i arbetet med att uppnå en god arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen och i rehabiliteringsarbetet enligt 22 kap. i lagen om allmän försäkring.

Arbetsmiljöarbetet ska präglas av helhetssyn där hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser på ett tydligt sätt stödjer varandra utifrån den enskildes behov och situation på arbetsplatsen. Företagshälsovården ska stödja denna helhetssyn.

Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård och ska vara en aktiv resurs för regionens chefer att, i samspel med sina medarbetare, nå ett hållbart arbetsliv. Detta gör Hälsan & Arbetslivet genom att erbjuda  samlad kompetens avseende systematiskt arbetsmiljöarbete: genom hälsofrämjande, förebyggande och återskapande insatser

Ansvarig

Förvaltningschefen för Hälsan & Arbetslivet

Målgrupp

Västra Götalandsregionens samtliga anställda; ca 53 000

Riskgrupp

Individer med BMI mellan 25-30 kg/m2 och/eller midjemått 80-88 cm (kvinnor), och 94-102 cm (män). Övriga riskgrupper kan vara personal som arbetar natt, patienter med psykisk ohälsa och fetmainducerande läkemedel samt personal med stressrelaterad problematik.

Målsättning

Organisations-/arbetsplatsnivå: Att i dialog med uppdragsgivaren (till exempel chefer på olika nivåer/personalfunktioner) föreslå riktade insatser. Detta kan ske genom till exempel kartläggningar och identifiering av riskgrupper och utbildningsinsatser.

Individnivå: Att erbjuda de anställda som kommer till Företagshälsovården möjlighet till att reflektera och skapa en medvetenhet kring överviktsproblematiken samt att vända viktutvecklingen för denna målgrupp.

Kvalitetsindikatorer och mått

 • Antal anställda som besöker företagshälsovård som identifieras ha övervikt och fetma.
 • Antal arbetsplatsbesök med information om förebyggande av övervikt och fetma.

Remissinstans

Primärvården.

Utbildning

Nivå 1. Internetbaserat utbildningsprogram med baskunskaper för samtlig personal inom Företagshälsovården.

Nivå 2. Utbildningsprogrammet för behandlande personal.

Nivå 3. Utbildningsprogrammet för certifiering av Obesitas-team, MI-metoden för Företagssköterskor och Hälsovetare/Hälsopedagoger.

Samarbets- eller samverkanspartner

Samverkanspartner är Primärvården, Medicinkliniker, Folkhälsokommittén,  frivillighetsorgansiationer samt friskvårdsanläggningar. 

Beslutstöd

Fysisk aktivitet

Kost 

Material och länkar

Remissmallar och remisskriterier


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21