Remissflöde och remisskriterier till barnfetma-team

Barnhälsovård eller skolhälsovård som vid hälsoundersökningar påvisar förekomst av fetma hos barn skall i första hand remittera barn och familj till närmaste barnmottagning (eller i vissa fall vårdcentral). Behandling så nära hemmet och barnets normala miljö som möjligt är viktigt. Lokala kontakter och nätverk kan användas för att förstärka insatser. Remiss för vidare insatser är samtidigt viktigt att använda.

Kriterier för remiss och uppgifter som skall bifogas vid remittering framgår nedan:

A. Barn med fetma och där syndrom misstänks - ingen åldersgräns i dessa fall

B. Barn över 4 års ålder med BMI:

>ISOBMI-30 med eller utan riskfaktorer och där lång insats (under minst 1 års tid) skett men varit utan effekt, det vill säga fortsatt stigande bmisds (BMI avviker uppåt snabbare än BMI på BMIkurvan) eller tillkomst/upptäckt av riskfaktorer. Remiss för ett besök för ”second opinion” i första hand föreslås här

>ISOBMI-30 +5 med medicinska riskfaktorer:   >ISOBMI-30 +10

Med medicinska riskfaktorer menas:

 • Diabetes typ 2
 • Ortopediska problem av svår natur (Blaunt till exempel)
 • PCOS (Polycystiskt ovariesyndrom)
 • Acanthosis nigricans
 • Misstänkt sömnapné
 • Pseudotumor cerebri (svår huvudvärk)
 • Gallvägssjukdom
 • Högt blodtryck
 • Laboratorieprover talar för tydlig insulinresistens
 • En förälder med fetma eller opererad för fetma
 • Föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar med diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom eller avvikande blodfetter  

Det är viktigt att även beakta att sociala och psykiska faktorer finns som innebär ökad risk för utveckling av eller försämring av fetma.

Resultat på nedanstående prover skall i regel bifogas remiss till barnfetmateam: 

 • Fasteglukos
 • Fasteinsulin
 • ALAT
 • ASAT
 • Hb evf
 • T4
 • TSH
 • LDL, HDL, Triglycerider

Till remissen skall även anges/bifogas:

 • Remissindikation, samt om övertagande eller besök för en ”second opinion” önskas
 • Provsvar enligt ovan
 • Blodtryck
 • Aktuell längd och vikt.
 • Födelselängd och –vikt
 • Journalkopior
 • Vikt och längdkurva från BHV och SHV
 • Speciell information som är av vikt för teamet att ha (familje, ärftlighet, sociala frågor)
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26