BUP

Det finns en samvariation mellan fetma och psykisk ohälsa. Fetma är känt för att påverka den psykiska hälsan med ökad risk för mobbning, utanförskap och nedstämdhet. Å andra sidan är det också känt att psykisk ohälsa kan leda till fetma. Bland ungdomar med fetma finns en viss ökad förekomst av ätstörningar såsom hetsätning och bulemi. Även ökad förekomst av ADHD och ADD ses bland ungdomar med fetma. Observera dessutom att flera av de ångestdämpande läkemedlen samt antipsykotika snabbt kan leda till fetma.

BUPmottagningar bör sträva efter att ingå i ett lokalt nätverk där barnmottagningar, barnhälsovård, skolhälsovård och kommunala verksamheter är representerade. Samverkan i dessa nätverk ger en möjlighet att bygga upp hälsofrämjande strukturer lokal. BUP besitter viktig kunskap om barns psykiska hälsa som måste beaktas i sådant arbete. 

Ungas psykiska hälsa - vårdcentral

Psykisk hälsa Kraftsamling fullföljda studier (exempel från regionen)

Åtgärd

  • Att vid besök på mottagningen/enheten mäta längd och vikt samt beräkna BMI och jämföra med BMI-gränser för övervikt och fetma för åldern, det vill säga identifiering av barn och ungdomar med övervikt eller fetma.
  • Att bestämma viktstatus är i sig en förebyggande åtgärd.
  • Att kartlägga förekomst av riskfaktorer, samsjuklighet och ärftlighet.

När remittera till behandling

  • Barn över 4 år och ungdomar hos vilka BMI överstiger gränsvärde för åldern för fetma (BMI > iso-BMI 30)
  • Barn och ungdomar med misstänkta syndrom där fetma ingår.

Vid remiss bör fortsatt samverkan erbjudas kring den problematik som föranlett kontakt med BUP.

Remissinstans

Allmänmedicinska mottagningar/barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Utbildningsbehov (kunskapskrav)

  • All personal rekommenderas genomgå regional endagsutbildning om övervikt och fetma.
  • Utbildning för medarbetarna i motiverande samtal rekommenderas.

Samarbets- eller samverkanspartner

Barnhälsovården, skolhälsovården, ungdomsmottagningar, allmänmedicinska mottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och tandhälsovården. 

Beslutstöd

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga


Senast uppdaterad: 2017-11-23 14:26