Sluten och öppen sjukvård generellt

Det här avsnittet riktar sig till dig som arbetar med barn, unga och vuxna.

Hälsofrämjande

Inledning

Sveriges riksdag beslutade 2003 att hälso- och sjukvården skall arbeta mer hälsofrämjande. I Sverige finns ett nätverk för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, HFS. Det svenska nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services, HPH. HFS arbetar för att utveckla kunskap, kompetens och rutiner för en hälsoorientering av hälso- och sjukvården.

Hälsofrämjande arbete är komplext och fordrar många samarbetspartners för att lyckas i sin strävan för förbättrad och bibehållen hälsa hos patienter, medarbetare och befolkning. Hälso- och sjukvården har här en unik möjlighet att bidra tacke vare hög kompetens, stora kontaktytor och gott förtroendekapital.

Ansvarig

Verksamhetschef eller motsvarande.

Åtgärder

Arbete med hälsofrämjande sjukhus omfattar fyra perspektiv enligt nätverket för hälsofrämjande sjukhus i Sverige:

Patientperspektivet Utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, till exempel patientundervisning vid långvarig sjukdom och insatser för att stödja patienter i att förändra levnadsvanor (när det gäller fetma hos barn är innebär detta att vidareutveckla metoder för insatser enligt detta exempelvis rörande kost, fysisk aktivitet och föräldraskap).

Befolkningsperspektivet Bidra med kunskap som stödjer samhällets arbete för befolkningens hälsa, till exempel skadeförebyggande arbete (när det gäller fetma hos barn är den ”fetmaframkallande miljön” (Egger) det område som behöver belysas).

Medarbetarperspektivet Bli modellbildare för den goda arbetsplatsen (när det gäller fetma hos barn är viktigt att behandlande personal får goda möjligheter arbeta med livsstilsinsatser).

Styr- och ledningsperspektivet Använda hälsoorientering som en strategi för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård - mer och bättre vård för pengarna! (när det gäller fetma hos barn är samarbete och kommunikation över hela vårdkedjan och ut i samhället en viktig del). 

Förebyggande

Inledning och relevans

Förebyggande insatser mot fetma är generellt viktigt och måste naturligtvis också betraktas i ljuset av den enskilda enhetens verksamhet. För enheter som handlägger tillstånd relaterade till fetma, är det viktigt att ha en strategi, som kan baseras på nedanstående förslag och informationsmaterial. Exempel på sådana tillstånd är artrossjukdom, sömnapné, inkontinens, infertilitet, med mera.

För enheter som primärt har en inriktning som inte är relaterad till fetma, kan en möjlighet vara att erbjuda information vid förfrågan eller ha informationsmaterial i väntrum. Exempel kan här vara från till exempel ögonsjukvård.

Information skall kunna ges om vikt, riskfaktorer, sjuklighet och behandling. Patienter med fetma bör remitteras vidare.

Ansvarig

Verksamhetschefen för berörd enhet.

Målsättning

 • I relevanta fall identifiera barn, ungdomar och vuxna med övervikt och fetma.
 • Vid övervikt lämna nödvändig information för fortsatta åtgärder
 • Vid fetma hänvisa till relevanta enheter för fortsatt handläggning.

Målgrupper och åtgärder

Barn- och ungdomar

 • Barn och ungdomar som har en övervikt, det vill säga BMI > gränsvärdet för åldern för övervikt, (BMI > iso-BMI 25 och BMI < iso-BMI 30) hänvisas till skol- eller barnhälsovård.

Vuxna

 • Patienter som är överviktiga (BMI 25-30 kg/m2) och/eller har en måttlig bukfetma med midjeomfång 80-88 cm (kvinnor) respektive 94-102 cm (män) bör erhålla information (se Patientinformation och broschyrer)
 • Patienter som är överviktiga (BMI 25-30 kg/m2) och/eller har en måttlig bukfetma med midjeomfång 80-88 cm (kvinnor) respektive 94-102 cm (män) och som samtidigt har diabetes eller högt blodtryck eller känd hjärtkärlssjukom skall hänvisas till ordinarie läkare.

Effekt-/kvalitetsindikator

Andel besökande på mottagningen/enheten som får fetma som diagnos

Remissinstans

Allmänmedicinska mottagningar för barn och vuxna, ungdomsmedicinska mottagningar, och medicinkliniker på länssjukvårdsnivå.

Samarbets- eller samverkanspartner

Barnhälsovården, skolhälsovården, ungdomsmottagningar, allmänmedicinska mottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, tandhälsovården och medicinkliniker på länssjukvårdsnivå.

Behandlande

Inledning och relevans

För enheter som handlägger tillstånd relaterade till fetma, är det viktigt att ha en strategi, som kan baseras på nedanstående förslag och informationsmaterial. Exempel på sådana tillstånd är artrossjukdom, sömnapné, inkontinens, infertilitet, med mera.

För enheter som primärt har en inriktning som inte är relaterad till fetma, kan en möjlighet vara att erbjuda information vid förfrågan eller ha informationsmaterial i väntrum. Exempel kan här vara från till exempel ögonsjukvård.

Information skall kunna ges om vikt, riskfaktorer, sjuklighet och behandling. Patienter med fetma bör remitteras vidare.

Ansvarig

Verksamhetschefen för berörd enhet.

Målsättning

 • I relevanta fall identifiera barn, ungdomar och vuxna med fetma.
 • Vid övervikt lämna nödvändig information för fortsatta åtgärder.
 • Vid fetma hänvisa till relevanta enheter för fortsatt handläggning.

Målgrupper och åtgärder

Barn- och ungdomar

 • Barn och ungdomar som har en övervikt, det vill säga BMI > gränsvärdet för åldern för övervikt (BMI > iso-BMI 25 och BMI < iso-BMI 30) hänvisas till skol- eller barnhälsovård.
 • Barn och ungdomar som har fetma, det vill säga BMI > gränsvärdet för åldern för fetma (BMI > iso-BMI 30) remitteras vidare (se Hjälpmedel: Iso-BMI tabeller) till barnmottagning.

 Vuxna

 • Patienter som är överviktiga (BMI 25-30 kg/m2) och/eller har en måttlig bukfetma med midjeomfång 80-88 cm (kvinnor) respektive 94-102 cm (män) och som samtidigt har diabetes eller högt blodtryck eller känd hjärtkärlssjukom skall hänvisas till ordinarie läkare.
 • Patienter som har fetma (BMI > 30 kg/m2) och/eller har en avancerad bukfetma med midjemått > 88 cm (kvinnor) respektive > 102 cm (män) hänvisas antingen till allmänläkare eller sedan tidigare patientansvarig läkare.

Effekt-/kvalitetsindikator

Andel besökande på mottagningen/enheten som får fetma som diagnos.

Remissinstans

Allmänmedicinska mottagningar/barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, medicinkliniker på länssjukvårdsnivå.

Samarbets- eller samverkanspartner

Barnhälsovården, skolhälsovården, ungdomsmottagningar, allmänmedicinska mottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, tandhälsovården och medicinkliniker på länssjukvårdsnivå. 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet som specifik terapi inom hälso- och sjukvård 

Kost

I kostbehandling av övervikt och fetma inkluderas kostbehandling, råd om ökad fysisk aktivitet samt beteendemodifierande behandling. Kostbehandlingen kan kombineras med period av pulverkost eller läkemedel. I behandlingen ingår även uppföljning och utvärdering av den behandling som patienten genomgår. Kostbehandlingen kan genomföras som individuell sådan eller i kombination med gruppträffar.
Utgångspunkten för kostbehandling av övervikt och fetma i Västra Götalandsregionen är Livsmedelsverkets riktlinjer samt att den skall bedrivas av legitimerad dietist eller specialutbildad sjuksköterska. Flera personalgrupper inom både öppen- och slutenvård kan ge allmänna kostråd till patienter med övervikt eller fetma. Sådana kostråd är exempelvis:

 • äta regelbundet
 • äta grönsaker och frukt varje dag
 • begränsa sig till en portion
 • begränsa mängden sötsaker, läsk och snacks
 • använda vatten som törstsläckare

Det är av yttersta vikt att samtliga personalkategorier som kommer i kontakt med patienter med övervikt eller fetma förmedlar samma innehåll i kostråden och att dessa är enligt vetenskap eller beprövad erfarenhet. När patienten får samma kostbudskap från olika personalkategorier som hon/han möter i vården förstärks budskapet i sig.

Beslutstöd för vuxna

Fysisk aktivitet

Kost 

Material och länkar

Remissmallar och remisskriterier

Beslutstöd för barn och unga

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21