Tandvård - barn och unga samt vuxna

En helhetssyn på hälsa med fokus på levnadsvanor uppmuntras för att uppnå både en hälsosam vikt och god munhälsa. För att uppnå vår vision 'Frisk i munnen hela livet' är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet centralt. En del av vår ambition är att också bidra till ökad allmänhälsa i Västra Götaland. Drygt 90 procent av alla barn och unga och cirka hälften av den vuxna befolkningen i besöker oss regelbundet.

Åtgärder för att främja goda levnadsvanor:

  • Främja sunda matvanor för alla.
  • Hälsosamtal om levnadsvanor i samband med undersökning. Syftet är stärka tilltron den egna förmågan att påverka dessa för barnet och familjen. Utifrån perspektivet övervikt och fetma blir tandvården viktig här i det att man kan använda ”ingången” munhälsa för att tala matvanors betydelse för hälsa i allmänhet.
  • Samverka på arenor som MVC, BVC, familjecentraler, öppna förskolor, socialtjänst, förskoleverksamhet med flera för att stödja barn och familjer att utveckla hälsosamma levnadsvanor.
  • Medverkan i olika projekt, bland annat med tobaks- och drogprevention samt viktproblematik.
  • Folktandvården i Västra Götaland ger hälsolektioner i skolan via sitt preventionsprogram FRAMM (Fluor, Råd, Arena, Motivation och Mat).
  • Riktade insatser till olika åldrar och grupper.

Kvalitetsindikatorer och mått

Folktandvården i Västra Götaland samlar epidemiologiska data för tandhälsan samt har kvantitativ uppföljning avseende hälsosamtal. Folkhälsoarbetet dokumenteras utifrån typ av insats, arena, målgrupp och samverkanspart.  Dessa data sammanställs och presenteras i Odontologiskt bokslut och andra verksamhetsberättelser.

Samarbets- eller samverkanspartner

Exempel: Folkhälsoplanerare, mödra- och barnhälsovården, familjecentraler, elevhälsan, dietister, kostansvariga inom kommun och olika föreningar.

Material

Pärmen Det dolda sockret är ett material om sockerinnehållet i våra vanligaste matvaror och visar mängden socker räknat i antal sockerbitar. Materialet kan användas på många olika sätt vid samtal om hälsosamma matvanor.

För vårdgivare - Folktandvården

Data från FRAMM

FRAMM står för Fluor, Råd, Arena, Mat och Motivation som är de fem olika delar verksamheten är uppbyggd kring; regelbunden fluorlackning av tänderna, råd om hur eleverna ska sköta sina tänder, att möta eleverna på en annan arena än kliniken, information om hur mat och dryck påverkar tänderna samt att motivera eleverna att sköta sina tänder. FRAMM-programmet bygger bland annat på resultaten från en doktorsavhandling som gjorts av odontologie dr. Ulla Moberg Sköld i Västra Götalandsregionen.

Bilaga 3 FRAMM 2016

Beslutstöd för vuxna

Fysisk aktivitet

Kost 

Material och länkar

Remissmallar och remisskriterier

Beslutstöd för barn och unga

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga


Senast uppdaterad: 2017-12-05 11:39