Fysisk aktivitet

För dig som arbetar behandlande med övervikt och fetma hos barn och unga. Målet med behandlingen är att få in mer rörelse i familjens vardag och att lyfta fram hälsovinsterna med att minska stillasittandet och vara mer fysiskt aktiv.

Allmänna råd om fysisk aktivitet

Du som i ditt arbete deltar i gruppdiskussioner eller träffar familjer i enskilda samtal, har stora möjligheter att stimulera till hälsosamma vanor kring fysisk aktivitet. Prioritera gärna att förmedla följande allmänna råd vid olika samtal:

 1. Aktiviteten ska vara rolig!
 2. All rörelse räknas! Hur ser din dag ut, kan du t.ex. cykla till skolan eller gå till din kompis?
 3. Minska stillasittande genom rörelsepauser. Sitt inte för länge i sträck, rör på dig genom att t.ex. ställa dig upp minst en gång/timma.
 4. Fysisk aktivitet (måttlig intensitet) minst 60 min/dag, tiden kan delas upp i mindre delar under dagen.
 5. Fysisk träning (hög intensitet) 2-3 gånger/vecka – hög puls och/eller trött muskler!
 6. Sömn är viktigt för barn som växer – hitta balans mellan aktivitet och vila.

Nätverk

Det är föräldrarna som har huvudrollen när det gäller det enskilda barnets rutiner och aktivitetsmönster. Vid samtal är det därför viktigt att använda sig av ett familjeperspektiv. Både barn och föräldrar ska vara delaktiga och förstå innehållet av samtalet. Fokusera på konkreta samtalsämnen och målsättningar.

Att uppmuntra och skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil i tidig ålder är ett arbete som behöver ske på alla samhällsnivåer. Det är därför viktigt att samverkan sker mellan olika arenor som hem, förskola, skola, föreningsliv och kommun.

Självkänsla och fysisk aktivitet

Vid samtal om fysisk aktivitet är det viktigt att ta stor hänsyn till självkänsla kopplat till fysisk aktivitet och barnet eller ungdomens tidigare erfarenheter. Att arbeta genom självtillit och tron på den egna förmågan är mycket viktig. 

Barn 0–5 år

Barn i denna ålder är fysiskt aktiva som en del i utforskandet av omvärlden och sig själva. Daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år ska uppmuntras och underlättas, och endast i undantagsfall begränsas.

Barn och ungdomar 6–17 år

 • Alla barn och ungdomar ska uppmuntras till daglig fysisk aktivitet. Hälsovinster uppnås vid sammanlagt minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag.
 • Den fysiska aktiviteten bör vara av främst aerob karaktär och intensiteten måttlig till hög. Måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.
 • Fysiska aktiviteter som ger en markant ökning av puls och andning (hög intensitet) bör ingå minst 3 gånger i veckan.Muskelstärkande och skelettstärkande aktivitet bör ingå minst 3 gånger i veckan. Sådana aktiviteter kan utföras som en del i lek, löpning och hopp.

Anpassning av rekommendation för barn och ungdomar med övervikt och fetma

 • Barn och ungdomar med övervikt och fetma rekommenderas att träna sammanhållet 60 minuter, 3 gånger i veckan med intensitet på cirka 75 % av maximal hjärtfrekvens. Detta ger gynnsamma effekter på blodfetter och en ökad insulinkänslighet hos dessa barn och ungdomar med övervikt eller fetma.
 • Om man under 60 minuter utför en kombination av styrketräning och konditionsträning, bör den senare ha en något högre intensitet (> 75 % av maximal hjärtfrekvens).
 • Endast styrketräning tycks ha något mindre effekt på blodfetter hos barn och ungdomar med övervikt eller fetma.

Material och länkar

Det finns bra material för dig inom Västra götalandsregionen som vill arbeta mer med behandlande insatser inom kost och matvanor.

Material och länkar

Senast uppdaterad: 2017-11-01 08:51