Tandvård

Det här avsnittet riktar sig till dig som arbetar med barn, unga och vuxna.

Inledning

Tandvården ska för alla patienter ha ett långsiktigt perspektiv med målet att alla ska kunna lämna barn- och ungdomstandvården och som vuxen välja allmäntandvården med visionen ”frisk i munnen hela livet”. Tonvikt läggs på motivation till eget ansvar, utifrån egna förutsättningar, för sin hälsa och livsstil.

En helhetssyn på hälsa med fokus på matvanor uppmuntras för att uppnå både en hälsosam viktutveckling och god tandhälsa. Med avseende på matvanor innebär detta att tandvården ska ge råd enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Ansvarig

Tandvårdschefen i respektive område och privata vårdgivare.

Målgrupp

Patienter, barn och vårdnadshavare.

Målsättning

 • Att bibehålla det friska munhälsotillståndet
 • Att erbjuda hälsosamtal vid alla möten på klinik eller ute på olika arenor eller delta i gruppaktiviteter för att därigenom verka för goda levnadsvanor.
 • Att samverka med samtliga skolor om matvanor samt utbud i skolornas kafé- och kioskverksamhet.

Åtgärder

 • Främja sunda matvanor för alla.
 • Hälsosamtal som bygger på motiverande samtal om dryck- och matvanor.
 • Samverka om ett gemensamt hälsobudskap på MVC och BVC.
 • Hälsolektioner i skolan.
 • Hälsokortleken som är ett verktyg för samtal om hälsotema: Mat&Dryck, Familj&Fritid, Kropp&Rörelse.
 • Delta i föräldragrupper om ”Goda matvanor och munhälsa” för att stärka föräldrars tro på föräldrarollen för att klara av att ta ansvar för sina barns hälsa.
 • Hälsosamtal för att stärka föräldrars och patienters tro på sin egna förmåga att själv ta ansvar för sin och sina barns hälsa och medvetandegöra varje enskild individ om att livsstil påverkar hälsan.
 • Riktade utbildningsinsatser.

Kvalitetsindikatorer och mått

Uppföljningsmått är epidemiologiska data för tandhälsa samt kvantitativ uppföljning i journalföringen om antal hälsosamtal samt dess innehåll. Verksamhetsberättelse.

Samarbets- eller samverkanspartner

Folkhälsosamordnarna, MVC, BVC , förskola och skola. 

Kost

Tandvården är en viktig del i hälsofrämjande och förebyggande arbete för barn och vuxna med förhöjd risk för fetma, eller fetma, där man i kostsamtalet kan använda ingången med matvanornas betydelse för tandstatusen. Svenska näringsrekommendationer ska ligga till grund för alla kostinformation från tandvårdsmottagningen till patienterna. Fokus bör ligga på en hälsosam vikt. Kostinformation individanpassas utifrån befintliga matvanor och levnadsvillkor. Motivation är viktig för prioriteringen och takten på förändringsarbetet, ett verktyg för detta kan vara motiverande samtalsteknik.

Beslutstöd för vuxna

Fysisk aktivitet

Kost 

Material och länkar

Remissmallar och remisskriterier

Beslutstöd för barn och unga

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21