MMR vid långvarig smärta

Kontaktlistor

Garanterad finansiering av MMR 1 och 2 i primärvården

Arbete pågår inom Koncernkontoret för hur de fortsatta villkoren för enheterna avseende multimodal rehabilitering ska formuleras och stimuleras. Det finns en nationell överenskommelse om statsbidrag mellan regeringen och SKL - denna är tvåårig och även under 2018 kommer VGR att använda medel ur denna för att stimulera verksamheter som bedriver multimodal rehabilitering. 

Du kan läsa mer om hur arbetet med att ta fram anvisningar för 2018 om hur stimulansmedel kopplade till den nationella överenskommelsen fortskrider på sidan "Mål och styrning".

Tills dess att beslut fattas kring vilka förutsättningar som ska gälla garanterar hälso- och sjukvårdsdirektören finansieringen av multimodal rehabilitering inom primärvården till och med hela 2017. Läs mer om beslutet i Vårdgivarnytt 2017-08-24

Att bilda nytt MMR-team

Det finns möjlighet att bilda nya team och behandla patienter i enlighet med beslutade riktlinjer (se dokument som styr och stödjer nedan). Använd blanketterna försäkran om uppfyllelse av kraven här:

Försäkran om uppfyllelse av kraven MMR1

Försäkran om uppfyllelse av kraven MMR2

Observera att den tryckta blanketten har felaktiga adresser.

Blanketten ska istället skickas till:

Regionens Hus
Anna Lindström
Koncernstab hälso- och sjukvård
Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

Kontakta regionutvecklare Anna Lindström eller Mats Swanberg för mer information om nybildning av team.

Dokument som styr och stödjer

Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2015 är fortsatt giltiga under hela året 2017.

Stimulering av arbetsrelaterade kontakter/insatser för bibehållen/ökad arbetsförmåga är fortsatt giltiga under hela året 2017. Dessa avser stimulering av insatser och kontakter mellan vårdgivaren och arbetsgivare/Arbetsförmedlingen i syfte att stödja personen att vara kvar i arbete eller återgå i arbete. Stimulansbidraget utgår i samband med avslut av behandling i form av MMR 1 och 2, Kognitiv beteendeterapi (KBT) och KBT via nätet, interpersonell terapi samt psykodynamisk terapi.

Regional åtgärdskod UV118

Multimodal rehabilitering MMR

MMR innebär att olika yrkesprofessioner samarbetar kring patienten för att få både ett fysiologiskt och psykosocialt synsätt på smärtan. Vanligtvis ingår sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare samt psykolog, psykoterapeut eller kurator.

Behandling pågår under sex till åtta veckor med två till tre tillfällen i veckan och kan innefatta hemuppgifter. Till programmet hör undervisning, ofta i grupp, om exempelvis stresshantering, sömnvanor, ergonomi och hur olika läkemedel samverkar. Patienterna får bland annat basal kroppskännedom och pröva olika former av fysisk aktivitet och styrketräning för att hitta något som passar. I det individuellt utformade programmet kan smärtlindring och samtalsstöd ingå.

Beroende på teamets kapacitet och kompetens ges rehabiliteringen på två nivåer – MMR1 och MMR2. Vilken form och intensitet av MMR som är lämplig bestäms utifrån komplexiteten i patientens problem. 

Nationellt kvalitetsregister (NRS)

I Västra Götalandsregionen ska de team som utför multimodal rehabilitering vara anslutna till nationella registret över smärtrehabilitering (NRS).

NRS finns i två olika moduler, NRS primärvård för MMR 1 team och NRS specialistvård för MMR 2 team.

För år 2017 kommer enheter med godkända team för MMR1 och MMR2 inom primärvården att få särskild ersättning för sin anslutning till NRS (10000 kronor för anslutning till NRS primärvård, 20000 kronor anslutning NRS specialistvård). Denna ersättning betalas ut i samband med att den första utbetalningen till enheten för MMR-behandling görs för 2017.

På NRS hemsida läser du mer om vad som ska göras för att ansluta teamet till registret och vilka uppgifter som ska registreras. 

Hantering av ifyllda frågeformulär

De dokument som fylls i för registrering ska hållas inlåsta – men inte tillsammans med något som kan vara stöldbegärligt. Formulären betraktas inte som journalhandling, men ska sparas i två år utifall något blivit felaktigt registrerat. De kan därefter förstöras.

Gallring av handlingar ska ske utifrån fasta rutiner.

Länk till närhälsans rutiner för hantering

Om personuppgiftslagen (PUL) och personuppgiftsombud (PUO)

När en verksamhet ingår i ett kvalitetsregister som NRS, lämnas patientens personuppgifter till registret.

I personuppgiftslagen (PUL) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade.

Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud (PUO) som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.

En gemensam anmälan till PUO är gjord för Närhälsans enheter. Privata vårdgivare kontaktar sin organisation om handläggning av kvalitetsregister enligt PUL.

 

Mer om rehabilitering vid smärta

Den 7 mars 2017 hölls i Göteborg en heldagsutbildning om evidens kring viktiga komponenter av multimodal smärtrehabilitering (MMR) och återgång i arbete i samarbete med det Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förutom innehåll kring samband mellan multimodal rehabilitering och arbete presenterades också utfallsdata från de anslutna multimodala teamen (primärvårdsnivå, sk. MMR1).

Utbildningsdagen riktade sig till multimodala team, chefer för multimodala team, processledare inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen, verksamhetschefer inom primärvård (som har personal som möter personer med arbetsoförmåga på grund av smärta) och de yrkesgrupper inom vården som möter personer med arbetsoförmåga på grund av smärta.

Nedan finns de presentationer föreläsarna använde sig av under dagen.

Föreläsare
Prof. Britt-Marie Stålnacke, Umeå och Danderyd
Presentation 1
Presentation 2
Presentation 3

Prof. Björn Gerdle, Linköping
Presentation 1
Presentation 2

Fil Dr Paul Enthoven, Linköping
Presentation 1
Presentation 2
Presentation 3

Fil Dr och registerhållare Marcelo Rivano Fischer, Lund
Presentation 1
Presentation 2

Doktorand Elisabeth Bondesson, Lund
Presentation 1
Presentation 2

SKL nationell samordnare Ann-Britt Ekvall 
Presentation 1
Presentation 2

Rapport

Rapporten "Internationellt uppdrag smärta" är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta. Rapporten har tagits fram av en expertgrupp på uppdrag av Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK).


Senast uppdaterad: 2017-11-02 16:22