Mål och styrning

Kontaktlistor

Nyheter - stimulansmedel 2018 inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är på gång

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) fattade den 14 september beslut om att närmare 200 mnkr ska användas i VGR under 2018 med utgångspunkt i den nationella överenskommelsen mellan regeringen och SKL om en "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" (fd. sjukskrivningsmiljarden/rehabgarantin).

Ny handläggningsprocess inom Koncernkontoret

Nytt för 2018 är att medlen inte kommer att fördelas från HSS till hälso- och sjukvårdsnämnderna, således ska inga överenskommelser tecknas. Just nu pågår arbete inom Koncernkontoret med att istället ta fram anvisningar till primärvård och sjukhus. 

Arbetsgruppen som ska lägga fram förslaget kring dessa anvisningar har kontakt med utförare på olika sätt under arbetets gång, både för att informera om den nya handläggningen och för att inhämta information och synpunkter. 

Anvisningarna kommer att beslutas av hälso- och sjukvårdsdirektör och därefter kommer anvisningarna att tillgängliggöras utförarna.

Tidplan

Färdigställande och beslut kring de olika anvisningarna kommer att vara aktuellt vid olika tidpunkter. Först ut för beslut i december är anvisningar kring funktioner som har med en kvalitativ sjukskrivningsprocess att göra. Därefter de anvisningar som kopplar till långvarig smärta.

Inriktningen för en kvalitativ sjukskrivnings- och rehabprocess

Beslut kring anvisningarna är ännu inte fattade varför det som presenteras nedan endast utgör en viljeinriktning.

Viktiga beståndsdelar i en kvalitativ process är t.ex. god kompetens inom kunskapsområdet försäkringsmedicin samt dokumenterade och välkända rutiner för sjukskrivningsprocessen.

För att säkerställa detta ges ekonomisk stimulans bland annat för att satsa på stödfunktionerna processledare, försäkringsmedicinskt ansvariga läkare och rehabiliteringskoordinatorer. Jämfört med 2017 är inriktningen att satsa än mer på funktionen rehabkoordinator.

Även om målsättningen är den samma, en kvalitetssäker och effektiv process kan stimulansen se olika ut beroende på om den riktas mot sjukhus eller mot primärvård.

Se funktionernas uppdragsbeskrivningar http://www.vgregion.se/processledare http://www.vgregion.se/fmf http://www.vgregion.se/rehabiliteringskoordinering

MMR vid långvarig smärta

Förutom funktioner för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess generellt handlar också stimulansmedlen om behandlingsformen multimodal rehabilitering (MMR1 och MMR2) vid långvarig smärta. Utgångspunkten för att erhålla denna ersättning under 2017 är behandling från team som uppfyller kraven enligt nuvarande riktlinjer, detta gäller oavsett om teamet är verksamt inom primärvård eller sjukhusvård.

Ersättningsformen har under 2017 varit rörlig till de team som är verksamma inom primärvården. Från och med 2018 kommer ersättningen också till sjukhusen vara rörlig, d.v.s. prestationsersättning. Under 2017 har MMR 1 ersatts med 20000 kr/avslutad behandling och MMR2 med 40000 kr/avslutad behandling. Fr.o.m. 2018 kommer denna ersättning att kunna höjas och systemet för betalning till utförare och uppföljning kommer att förändras.

Stimulansmedel för arbetsplatskontakter

Under 2017 har vårdkontakter med arbetsgivare och arbetsförmedling ersatts med 3000 kronor vid ett tillfälle i samband med särskilda behandlingsformer. Inriktningen för 2018 är att lägga ett bredare fokus. Istället för en styckevis ersättning endast vid vissa behandlingar satsas nu istället än mer på funktionen som förväntas vara den som i första hand tar kontakterna, rehabkoordinatorn. 

Mer information kommer att publiceras här när beslut om anvisningar är fattade.

Mål och styrdokument inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen regleras bland annat i ledningssystem för en kvalitetssäker och effektiv rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess i VGR.

Närhälsan har ett producentneutralt uppdrag

Överenskommelser för 2017 inom de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) innebär att Närhälsan, via Styrelsen för beställd Primärvård, får ett uppdrag som sträcker sig mot alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen, oavsett huvudmannaskap. Det betyder att Närhälsan även stöttar och följer privata vårdcentraler.

HSN Göteborg & HSN Västra   HSN Norra   HSN Södra   HSN Östra

Bland annat har Närhälsan huvudansvaret för att driva de fyra lokala försäkringsmedicinska forumen i regionen. Närhälsan ska också ha processledare vars uppdrag är att stödja och följa upp att vårdcentraler driver och utvecklar sitt arbete med att kvalitetssäkra och effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Via överenskommelserna har Närhälsan ansvaret för att erbjuda och distribuera stöd till alla vårdcentraler som har funktionen rehabiliteringskoordinator. Det finns en regional fördelningsnyckel som innebär att varje vårdcentral erbjuds ekonomisk ersättning för rehabiliteringskoordinator motsvarande en heltidstjänst för 25 000 listade patienter. Ersättningen för en heltidstjänst är 612 000 kronor per år. Denna betalas ut via Närhälsan.

Sjukhusen har förvaltningsspecifika  överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna 

Här ingår multimodal rehabilitering (MMR2) samt insatser för att kvalitetssäkra och effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

HSN Norra och NU-sjukvården HSN Södra, HSN Västra och SÄS HSN Göteborg, HSN Västra och SU HSN Östra och SkaS HSN Göteborg och Frölunda HSN Göteborg och Angered HSN Västra och Alingsås HSN Västra och Kungälvs Sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-11-02 16:22