Rehabiliteringskoordinering

Rehabilteringskoordinatorn är en stödfunktion inom försäkringsmedicin på vårdenheten. Den har en samordnande funktion i individärenden inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör.

 • Primärvården: Målet är att alla vårdcentraler inom Vårdval primärvård har tillgång till rehabiliteringskoordinatorer. Idag är det ungefär 90 procent som har det.
 • Länssjukvården: Målet är att alla sjukhus har rehabiliteringskoordinatorer. De som arbetar inom sjukhusen idag gör det i huvudsak inom ortopedi, psykiatri, neurologi, reumatologi och cancervård.

 Kontaktlistor

 • VGR:s Uppdragsbeskrivning för rehabiliteringskoordinator – Arbetsuppgifter för rehabiliteringskoordinatorer i primärvård och vid sjukhusklinik. Se Dokument – Mallar – Formulär under rubriken Uppdragsbeskrivningar...
 • Lokal uppdragsbeskrivning som upprättas mellan vårdcentralchef alternativt klinikchef och rehabkoordinator kan förtydliga rehabkoordinatorsuppdraget. Metodboken för koordinering är en bra hjälp.

 • Blankett för kvalitessäkringsuppdraget – Uppdrag kvalitetsuppföljning av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen (kvalitetssäkring)  Se Dokument – Mallar – Formulär under rubriken Uppdragsbeskrivningar...
  Dokumetet är en mall som rekommenderas av SKL via Vårdhandboken och har granskats av SKLs jurister.
  OBS! Blanketten eller motsvarande måste skrivs på för att rehabkoordinatorn ska få behandla personuppgifter för kvalitetssäkringsändamål och därmed ha behörighet till åtkomst i journalsystemet till de patientuppgifter som behövs för att fullgöra uppdraget.

 

Rehabiliteringskoordinatorns roll i individärenden kräver att det finns samtycke från patienten. Läs om sekretess, ärendehantering och lämplig dokumentation.

Utbildningen för rehabiliteringskoordinator är uppbyggd i tre steg:

1. Introduktion i rollen inklusive halvdagsutbildning för icke sjukskrivande personal

2. Heldagsutbildning för rehabiliteringskoordinator

3. Uppdragsutbildning via Göteborgs universitet 7,5 högskolepoäng

Metodstöd

Arbetsmodellen – Guide för tidig samverkan

Med hjälp av arbetsmodellen Guiden kan personalen och rehabiliteringskoordinatorn utveckla vårdcentralens lokala rutiner för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Att systematiskt öka kvalitén och skapa bättre flöden i processerna med hjälp av flödesanalys av patientprocessen. Syftet är bland annat att från första vårdkontakt identifiera och utreda ärenden som kräver samordnade insatser.

Nedanstående dokument finns under Dokument – Mallar – Formulär under rubriken Guiden...

 • Vägledningen för arbete med vårdcentralens och rehabmottagningens rutiner för tidig samverkan. Den innehåller frågor som stöd för att utveckla processen.
 • Guiden är en ifyllningsbar mall för vårdcentralen och rehabmottagningen att använda för sammanställning och dokumentation av de lokala rutinerna.
 • Detaljbeskrivning av patientprocessen samt Manual – flödesschema är hjälpmedel för att visualisera patientprocessen och göra ett flödesschema. Flödesschema – ifyllbart

Arbetsgivaren

 • ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång – ADA
  Modell för dialog mellan patienten-vårdgivare-arbetsgivaren
  Se Dokument – Mallar – Formulär och rubriken Samverkan med externa aktörer

Försäkringskassan

Samordningsförbunden i Väster

 • Samverkan VG – hitta ditt Samordningsförbund i Väster.
  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och VGR samverkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt och att personerna ifråga får ut mesta möjliga av insatserna

LOGGA IN – Rehabstöd

Rehabstöd ger snabb överblick över pågående sjukfall på en vårdenhet. Det visar bland annat vilka patienter som är sjukskrivna vid enheten just nu, vilka läkarintyg som behöver förnyas och vilka patienter som är sjukskrivna av en viss läkare.
Läs mer om Rehabstöd

Gå gärna in i utbildningsmiljön
Användarnamn:     rehabstod
Lösenord:               rehabstod

För att få tillgång till Rehabstöd krävs att användaren finns registrerad i HSA och är kopplad till medarbetaruppdraget Vård och behandling – Stödmaterial Rehabstöd, välj Rehabstöd lathund HSA-administratörer. eTjänstekort (SITHS-kort) krävs för inloggning.

Behörigheten söks via behörighetsbeställningsportalen (BBP) och sedan en kopplad behörighet som sätts i KIV av enhetens KIV-förvaltare efter begäran från verksamhetschef.

LOGGA IN – Statistiktjänsten

Statistiktjänsten kan användas för att följa upp sjukskrivningsmönster i din verksamhet. Du kan filtrera och anpassa statistiken så att den passar verksamhetens behov. Tjänsten kräver ett medarbetaruppdrag VE som söks via behörighetsbeställningsportalen (BBP) Inloggning sker med eTjänstekort (SITHS-kort).

Läs mer om Statistiktjänsten.

 • UV117 – regional åtgärdskod (KVÅ) för rehabiliterinskoordinator vid dokumentation av individrelaterade kontakter. Koden fungerar som ett led i utvärderingen kring sjukskrivningsprocessen.
  OBS! Upphör 31 december 2017, se nedan.
  Lathund kodning UV117
 • GC001 – nationell åtgärdskod (KVÅ) för rehabiliteringskoordinering vid dokumentation av individrelaterade kontakter. Koden fungerar som ett led i utvärderingen kring sjukskrivningsprocessen.
  OBS! Gäller från 1 januari 2018, se ovan.
  Läs gärna Vårdgivarnytt 171130
  Kontakt: E-postadress

För att få till en mer kvalitetssäker process ska jämställdhetsaspekten tydligare integreras i alla områden inom sjukskrivning och rehabilitering.

Läs vidare på SKL.se – jämställd sjukskrivning

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Det gäller både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.

18 oktober 2017 hölls en regional temadag för rehabkoordinatorer i Göteborg. Dagen var fylld med aktuell information kring rehabkoordineringsuppdraget, forskning och inspirerande erfarenheter från rehabkoordinatorns vardag.

"Många tack för en inspirerande dag – så många proffsiga rehabkoordinatorer vi har i VG-regionen!"
/Cecilia Björkelund, Göteborgs universitet

"Tack för att jag fick möjlighet att medverka på denna jätteintressanta dag."
/Ann-Britt Ekvall, SKL

Inbjudan med program

Föreläsarnas presentationer –18 oktober

 

Presentationer från andra temadagar för rehabiliteringskoordinatorer


Senast uppdaterad: 2017-11-29 15:37