Rehabiliteringskoordinering

Rehabilteringskoordinatorn är en stödfunktion inom försäkringsmedicin på vårdenheten. Den har en samordnande funktion i individärenden inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör.
Utbildning för rehabkoordinator

 Kontaktlistor

Rehabiliteringskoordinator

Uppdragsbeskrivning för rehabiliteringskoordinator - Arbetsuppgifter för rehabiliteringskoordinatorer i primärvård och vid sjukhusklinik. 

Regional temadag för rehabkoordinatorer

Konferens 18 oktober 2017 om rehabkoordinering i ett nationellt och regionalt perspektiv med fokus på arbetsplatsens betydelse för hälsa och arbete.

Inbjudan med program 

Det är en fördel att förtydliga rehabkoordinatorsuppdraget i en lokal uppdragsbeskrivning mellan vårdcentralchef eller klinikchef och rehabkoordinator. Uppdrag – kvalitetsuppföljning av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen (kvalitetssäkring)

Rehabiliteringskoordinatorns roll i individärenden kräver att det finns samtycke från patienten. Läs om sekretess, ärendehantering och lämplig dokumentation.

Blankett – samtycke för rehabiliteringskoordinator primärvård

Rehabkoordinator och sekretess primärvård

Primärvård och länssjukvård

 I Västra Götalandsregionen finns rehabiliteringskoordinatorer både i primärvården och i länssjukvården

  • Primärvården:  Målet är att alla vårdcentraler inom vårdval har tillgång till rehabiliteringskoordinatorer.
  • Länssjukvården:   Rehabkoordinatorns arbetsområde styrs mot de mest sjukskrivningstäta klinikerna på varje sjukhus. Tillgång till rehabkoordinator finns inom psykiatri, ortopedi, reumatologi, neurologi och delar av cancervården.

Utbildning för dig som är rehabiliteringskoordinator

När du arbetar som rehabiliteringskoordinator finns det olika utbildningstillfällen tillgängliga för dig. Det beror på vilken erfarenhet du har och hur länge du arbetat vilken utbildning som är mest lämplig för dig.
Utbildning för rehabkoordinator

Nationellt metodstöd

SKL har tagit fram en metodbok för att ge praktisk vägledning till de som har uppdraget som rehabiliteringskoordinator.

Metodbok för koordinering

Som ett komplement till metodboken finns också praktiska tips, frågeguider och mallar samlat på SKLs hemsida.

Rehabstödet - bild över sjukskrivna patienter

Vertyget rehabstödet innebär att enskilda sjukskrivande läkare och rehabkoordinatorer kan följa de pågående sjukskrivningarna på enheten.

För att få tillgång till verktyget behöver koordinatorn ett särskilt medarbetaruppdrag vård och behandling. Detta söks via behörighetsbeställningsportalen (BBP) och sedan en kopplad behörighet som sätts i KIV av enhetens KIV-förvaltare efter begäran från verksamhetschef. 

Läs mer om rehabstödet på Ineras hemsida.

Läs mer

Det har tidigare hållits temadagar för rehabiliteringskoordinatorer i VGR. Här finns de presentationer som varit aktuella vid dessa temadagar.
Temadag Åsa Kadowaki "Let's ACT"
Temadag Jämställd sjukskrivning
Temadag ReKo "OBS bilderna från ReKo får inte användas vidare för
presentation/undervisning etc.”

Regeringen har tillsatt en utredning för att undersöka möjligheterna att permanenta rehabkoordineringen inom landstingen. Utredningen ska läggas fram i december 2017.
Regeringsuppdraget i sin helhet

Läs ännu mer

Överenskommelsen 2016 – En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Ledningssystem för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen - VGR 2010 
SKL – koordinering i sjukskrivningsprocessen
Rapport: Hälso- och sjukvårdens funktion för koordinering – SKL 2015

 

Dokument som styr och stödjer

Stimulering av arbetsrelaterade kontakter/insatser för bibehållen/ökad arbetsförmåga är fortsatt giltiga till och med tredje kvartalet 2017. Dessa avser stimulering av insatser och kontakter mellan vårdgivaren och arbetsgivare/Arbetsförmedlingen i syfte att stödja personen att vara kvar i arbete eller återgå i arbete. Stimulansbidraget utgår i samband med avslut av behandling i form av MMR 1 och 2, Kognitiv beteendeterapi (KBT) och KBT via nätet, interpersonell terapi samt psykodynamisk terapi.

Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2015 är fortsatt giltiga till och med det tredje kvartalet 2017.

Regional åtgärdskod UV118

Dokumentation och registrering

 

  • Lathund kodning UV117 Särskild åtgärdskod (KVÅ) som dokumenteras i patientens journal. Denna kod fungerar som ett led i utvärderingen kring sjukskrivningsprocessen.

För att kunna följa upp och analysera enhetens sjukskrivningar via Ineras statistiktjänst behöver koordinatorn ett särskilt medarbetaruppdrag VE. Detta söks via behörighetsbeställningsportalen (BBP)

Läs mer om verktyget statistiktjänst på Ineras hemsida.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29