Grundutbildning för legitimerade läkare och AT-läkare

Utbildning för läkare som saknar tillräckliga kunskaper inom försäkringsmedicin. Kursen är obligatorisk för AT-läkare.

AT-läkare går den första dagen under sjukhusplacering och den andra under företrädesvis primärvårdsplacering.

Kursen kombinerar föreläsningar och verkliga fall där deltagarna deltar aktivt i diskussioner. Du lär dig att självständigt bedöma och beskriva en patients funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning samt bedöma varaktigheten. Du ska också kunna avgöra när ditt ställningstagande behöver kompletteras med underlag från andra kompetenser i det samlade vårdteamet. Deltagarna får lära sig att formulera och utfärda medicinska intyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter och rekommendationer samt att dokumentera underlag och bedömning korrekt i journaler. Läkaren ska ha ett professionellt förhållningssätt – och fortlöpande reflektera över rutiner och praxis i sjukskrivningsprocessen.
Du får lära dig hantera läkarens olika roller – från den förtroendefulla relationen med patienten till den som medicinskt sakkunnig intygsutfärdare inom både privata och allmänna försäkringar.

Anmäl dig – välj kurstillfälle

Första dagen 08.30–16.30

Program och kursmaterial

- Inledning & presentation. Deltagarnas förväntningar
FILM: Sjukförsäkringen – från skråsamhälle till välfärdsstat

- VGR:s struktur för en effektiv sjukskrivningsprocess
Inledning

- Intyg och utlåtande – till vem och varför?
Intyg och utlåtande – till vem och varför?

Paus med kaffe och smörgås

- Socialförsäkringen och Försäkringskassans regelverk kring läkarintyg
Om socialförsäkringen

Lunch på egen hand 12:00 – 13:00

- Övergripande principer för sjukskrivning
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Paus med kaffe och kaka

- Hur du skriver ett bra läkarintyg utifrån DFA-kedjan
Lathund – läkarintyg LI

- Gruppdiskussioner kring fall med beslutsstödet och Genushanden
Genushanden
Text till Genushanden

- Sammanfattning & avslutning

Andra dagen 08.30–16.30

Program och kursmaterial

- Inledning & presentation

- Uppdatering av regelverk: Sjuk- och aktivitetsersättning
Om socialförsäkringen

Paus med kaffe och smörgås

- Hur du skriver ett bra läkarutlåtande – genomgång av lathund samt gruppdiskussioner kring fall
Lathund – läkarutlåtande om hälsotillstånd LUH
SoS Beslutsstöd – med rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd

- Förhållningssätt i sjukskrivarrollen med fall och diskussion
Doktorns dilemma – krångliga fall

Lunch på egen hand 12:00 – 13:00

- Jämställd sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Genusperspektiv på hälsa och vård

- Intern & extern samverkan kring patient – rehabiliteringsplan
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Paus med kaffe och kaka

- Gruppövning kring patientfall
SoS Beslutsstöd – med rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd

- Sammanfattning & avslutning

Kursledare & föreläsare

Göteborg och Södra Bohuslän

Ziba Moradiani är kursledare och föreläser om genusperspektiv.
Övriga föreläsare är:
- FMF-läkare
- Försäkringsmedicinsk rådgivare
- Sjukförsäkringsspecialist från Försäkringskassan

Ziba Moradiani

Processledare Sjukskrivning och Rehabilitering
0727-32 86 20
E-postadress

Kunskapsmål

Syftet med kursen är att läkaren ska kunna:

- Bedöma och dokumentera samband mellan funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning orsakad av sjukdom.
- Integrera försäkringsmedicinska aspekter i vård, behandling och rehabilitering.
- Hantera sjukdomsbegreppet i förhållande till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
- Ha förståelse för varje individs resurser och tillvarata dessa trots sjukdom.
- Förstå socialförsäkringens betydelse i ett samhällsperspektiv och kunna förklara den.
- Förstå övriga lagar och förordningar som reglerar på området och kunna förklara dem.
- Hantera kvinnors och mäns sjukskrivning – och veta att det är en del av det ordinarie arbete och ingår som en del i vård och behandling.

Kursplanen utgår från de nationella lärandemålen.


Senast uppdaterad: 2017-11-23 15:38