Halvdagsutbildning för icke-sjukskrivande vårdpersonal

Kursen innehåller grundläggande försäkringsmedicin. Den vänder sig till dig som är rehabiliteringskoordinator eller till dig som är behandlare. Till exempel sjuksköterska, kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut eller logoped.

Anmäl dig – välj kurstillfälle

Kursinnehåll

Kursen handlar om försäkringsmedicin, rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans arbetsmetodik och jämställd sjukskrivning.

- Flera centrala begrepp tas upp som sjukdom, arbetsoförmåga, rehabiliteringskedjan, sjukpenning på normalnivå, fler dagar med sjukpenning på normalnivå, sjukpenning på fortsättningsnivå, fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå, rehabiliteringsersättning, arbetsresor, förebyggande sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, arbetsträning, arbetsprövning.

- Försäkringskassans organisation och arbetsordning

- DFA-kedjan – Diagnos, Funktions- och Aktivitetsbegränsning

- Socialstyrelsen Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – Vägledning för sjukskrivning och de diagnosspecifika rekommendationerna.

- Jämställd sjukskrivning

- Sjukskrivningar ur ett genusperspektiv – sjukvårdens ansvar för jämställda sjukskrivningar och könsuppdelad statistik.

- Fallbeskrivningar – Diskussion utifrån avidentifierade patientfall med fokus på DFA-kedjan.

Könsperspektiv i det försäkringsmedicinska beslutsstödet
SoS Beslutsstöd – med rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd

Föreläsare

- Försäkringsmedicinskt ansvariga läkare (FMA)
- Lokala processledare sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen


- Försäkringsmedicinska rådgivare, Försäkringskassan
- Sjukförsäkringsspecialister, Försäkringskassan


Senast uppdaterad: 2018-04-09 15:24