Kostnadsansvar

Varje vårdgivare bör utse en kontaktperson för hjälpmedelsfrågor och kostnadsansvar för att underlätta kontakterna i vårdkedjan och dit förskrivaren kan vända sig i ärenden som kräver kontakt med annan vårdgivare.

Förskrivare ska kontakta och inhämta godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för hjälpmedlet:

  • inför förskrivning av hjälpmedel utöver reglerna i riktlinjer eller produktanvisningar
  • inför installation och nedmontering som kan medföra kostnader för att återställa bostaden
  • när en patient flyttar inom Sverige
  • när en patient planerar att flytta från Sverige till annat land.

Vårdgivaren kan därutöver ha lokala anvisningar som kompletterar och förtydligar reglerna i riktlinjer och produktanvisningar.

Vårdgivaren ska ta ställning om krav kan ställas på ersättning från patient/vårdnadshavare när:

  •  hjälpmedlet inte hanteras enligt bruksanvisning
  • hjälpmedlet skadas utöver normal förslitning
  • hjälpmedlet förkommer på grund av oaktsamhet
  • hjälpmedlet förändras genom exempelvis att klistra på märken eller skumgummi, måla eller montera på krokar och liknande.
  • hjälpmedlet inte återlämnas efter uppmaning från vårdgivare.

Det är vårdgivaren som bedömer och beslutar om skadan eller förlusten beror på oaktsamhet eller onormal förslitning med hänsyn tagen till patientens funktionsnedsättning.

Om patienten bedöms ha behov av hjälpmedlet är vårdgivaren skyldig att förskriva det, även om patienten ännu inte ersatt det hjälpmedel som är förlorat eller skadat.

Krav på ersättning kan bara ställas om patienten har fått information om lånevillkoren och i särskilda fall undertecknat en låneförbindelse.

Varje sjukvårdshuvudman bedömer lägstanivån för när patienten ska få krav på att ekonomiskt ersätta ett hjälpmedel.
Ersättning kan krävas för restvärdet av ett hjälpmedel som har förkommit, inte kan användas längre eller för kostnader för reparation av ett skadat hjälpmedel. Krav på ersättning för hjälpmedel ställs till patient som i sin tur ansvarar för kontakt med exempelvis försäkringsbolag, färdtjänst eller flygbolag.

Om en arbetstagare, till exempel personal på ett särskilt boende, en personlig assistent eller skolpersonal, orsakar en skada eller förlust av hjälpmedel genom fel eller försummelse i tjänsten ska arbetsgivaren enligt skadeståndslagen ersätta skadan. I sådana fall är det vårdgivaren som ställer krav på ersättning.

Patienten/vårdnadshavare ska informeras om att de tar över hela ansvaret för hjälpmedlet om det på uppmaning inte återlämnas. Vårdgivarens/hjälpmedelsförsörjarens ansvar för hjälpmedlet upphör.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22