Förskrivning till person som är bosatt i Västra Götaland

Hjälpmedelsansvaret är preciserat i HSL och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. Förskrivning av personliga hjälpmedel är en del av vård och behandling och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsinsatser. Västra Götalandsregionen har kostnadsansvaret för personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till och med 17 år. Det finns även personliga hjälpmedel för vuxna där regionen alltid har kostnadsansvaret. Kommunen har ansvaret för personliga hjälpmedel till vuxna personer enligt sitt hälso- och sjukvårdsansvar.

Kostnadsansvaret för hjälpmedel i Västra Götaland följer patientens folkbokföringsort och fördelas mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna enligt Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Kostnadsansvar för respektive produktgrupp framgår av produktanvisningarna.

Förtroendeförskrivning

Förtroendeförskrivning används för att underlätta en obruten vårdkedja, vilket innebär att förskrivningen sker på annan sjukvårdshuvudmans kostnadsansvar. Du ska som förskrivare:

  1. följa denna handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland
  2. följa gällande avtal med leverantör av hjälpmedel
  3. i första hand förskriva hjälpmedel i upphandlat sortiment; förskrivning av hjälpmedel utanför sortiment kräver särskild prövning av kostnadsansvarig
  4. kontrollera patientens hjälpmedelsinnehav i Websesam eller motsvarande för att undvika dubbelförskrivning
  5. registrera all hjälpmedelsförskrivning i Websesam eller motsvarande registersystem
  6. följa lokala riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning, exempelvis inhämta godkännande inför förskrivning hos den vårdgivare som har kostnadsansvaret för hjälpmedel
  7. informera patienten om lånevillkor och var hjälpmedlen kan återlämnas
  8. ansvara för att låneförbindelse undertecknas i förekommande fall.

Om du inte följer ovanstående riktlinjer kan den verksamhet där du är anställd få betala för uppkomna hjälpmedelskostnader.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22