8. Arbetsmiljöaspekter

Version 2.0, reviderad 2016-04-12. Ändringar i denna version: Kapitlet är reviderat i sin helhet.

8.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Flera av arbetsmiljöverkets föreskrifter innefattar hantering av olika typer av läkemedel. I detta kapitel beskrivs läkemedel ur arbetsmiljöaspekt, arbetssätt samt vägledningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en metod för att kartlägga planera, genomföra och följa upp åtgärder för att säkra en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Hälsan och Arbetslivet är VGR:s stödjande funktion i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De har tagit fram kortfattade sammanfattningar av Arbetsmiljöföreskrifterna. Dessutom finns en gemensam guide för hälso- och arbetsmiljöarbete ”Guide för Hälsa och Arbetsmiljö”  där Hälsan och Arbetslivet beskrivit steg för steg hur inventering, riskbedömning (Se mall 10), åtgärder, dokumentation och information samt uppföljning av åtgärder kan utföras.

Se även kapitel 1. Ansvar och behörigheter och kapitel  och 4. Förvaring och skötsel av läkemedel. 

Till sidans topp 

8.2 Cytostatika och andra arbetsmiljöfarliga läkemedel

Vid hantering av läkemedel som till exempel cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt kan det finnas potentiella arbetsmiljörisker. Se Hälsan och Arbetslivets sammanfattning eller Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2005:05 ”Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt” .

Observera att många monoklonala antikroppar tillhör samma ATC-kod som cytostatika (L01). Efter riskbedömning kan dock dessa i många fall hanteras som läkemedel som medför risk för uppkomst av överkänslighet (som t ex penicillin).

Lokalt tillägg SkaS

Till sidans topp

8.3 Anestesigaser och gasflaskor

Speciella arbetsmiljöaspekter finns kring anestesigaser samt gasflaskor. Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter Anestesigaser, AFS 2001:07, Gasflaskor, AFS 2001:04 och Gaser, 1997:07, eller Hälsan och Arbetslivets sammanfattning på föreskrifterna för gasflaskor och gaser.

Se även kapitel 12 medicinska gaser  i dessa regionala rutiner.

Till sidans topp

8.4 Gravida och ammande

Arbetstagare som arbetar med läkemedel som är reproduktionsstörande eller kan ha skadlig inverkan på graviditet eller amning, ska upplysas om de risker som exponering för läkemedlen kan innebära. För mer information finns Arbetsmiljöverkets föreskrift Gravida och ammande arbetstagare, AFS 2007:05Hälsan och Arbetslivets sammanfattning och guide för hälso- och arbetsmiljöarbete för gravida och ammande.

Till sidans topp