10. Kvalitetssäkring

10.1 Allmänt

En god kvalitet i läkemedelshantering är av central betydelse för patientsäkerheten. Läkemedelshanteringen innehåller en lång rad kända, men ändå återkommande risker. Fel vid ordination och administrering av läkemedel kan medföra både allvarliga vårdskador och onödiga kostnader. Genom Socialstyrelsens riskdatabas konstateras att misstag i läkemedelshanteringen står för nästan hälften av rapporterade incidenter. Mot denna bakgrund är ett aktivt kvalitetssäkringsarbete av stor vikt för att uppnå en säker läkemedelshantering. 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS  2011:9). Grunden för kvalitetsförbättrande arbete är en målbeskrivning för och en systematisk analys av den egna verksamheten. 

Till sidans topp

10.2 Kvalitetsrevision av läkemedelshantering

De olika leden i hanteringskedjan (ordination, rekvisition, förvaring, iordningställande, överlämnande/administrering) regleras i SOSFS 2000:1 och skall systematiskt följas upp genom regelbunden kvalitetsrevision.  

Verksamhetschef eller motsvarande ansvarar för att årlig kvalitetsrevision av läkemedelshanteringen utförs. Sjukhusapoteket VGR lokalt skickar ut en regionalt fastställd webbenkät till berörda enheter. Enkäten fylls i av läkemedelsansvarig sjuksköterska eller motsvarande. Denna dokumentation ska sparas på enheten i tre år. 

Sjukhusapoteket VGR lokalt delger verksamhetschef resultatet från kvalitetsrevisionen. Verksamhetschefen ansvarar för att avvikelser åtgärdas. Verksamhetschef kan delegera utförandet av detta, men inte ansvaret. Sjukhusapoteket VGR lokalt fungerar som ett stöd i detta arbete och ansvarar för att göra stickprovskontroller av kvalitetsrevisionen. Om avvikelserna inte åtgärdas ska frågan lyftas till nästa nivå i organisationen. 

Sjukhusapoteket VGR lokalt ansvarar för att årligen upprätta en kvalitetsrapport per förvaltning baserad på kvalitetsrevisionerna. Denna ingår i förvaltningens övriga kvalitetssäkringsarbete. 

Sjukhusapoteket VGR ansvarar för att ta fram årliga analyser för hela VGR. 

Sjukhusapoteket VGR regionalt och lokalt bör använda resultaten från kvalitetsrevisionen och kvalitetsrapporterna för att identifiera trender och bakomliggande orsaker till kvalitetsbrister. Utifrån detta prioriteras områden lokalt och regionalt, där riktade förebyggande åtgärder behöver utformas. Dessa förebyggande åtgärder bör integreras i befintliga övergripande processer för kvalitetssäkring, och kan t.ex. utmynna i utbildningsinsatser, förändrade rutiner eller metoder.

Till sidans topp

10.3 Avvikelserapportering 

Avvikelser är oundvikligt i verksamheter med någon grad av komplexitet. Hälso- och sjukvårdsverksamheten utgör inget undantag. Det är ett krav att vårdgivaren, genom bl.a. rutiner för lokal avvikelsehantering verkar för att sådana händelser minimeras. I VGR ska rapportering av negativa händelser, tillbud och klagomål rapporteras av den som upptäcker det. Avvikelse ska rapporteras i MedControl Pro som är ett webbaserat avvikelsehanteringssystem. Lokala rutiner för uppföljning av ärenden i MedControl Pro ska finnas. 

Vid avvikelserapportering mellan vårdgivare följs lokala rutiner. 

Till sidans topp