11. Narkotikaklassade läkemedel

Version 3.0, 2014-12-09. Ändringar i denna version: Benämning ”kontrollvara” ersätts med ”Narkotikaklassade läkemedel”. Förtydligande av förvaring av narkotikaklassade läkemedel i PNL (11.4). Hantering av förbrukningsjournal förtydligad (11.5). Avvikelsehantering förtydligat (11.11). Ändringar av redaktionell karaktär.

11.1 Definitioner

Narkotikaklassade läkemedel avser samtliga de läkemedel som enligt Läkemedelsverket klassas som narkotika klass II-V (LVFS 2011:10). Förteckning över vilka läkemedel som är narkotikaklassade finns på Läkemedelsverkets hemsida . I FASS är dessa läkemedel markerade med symbol vid varje enskilt preparat.

Klass II

 • Beroendeframkallnde medel.

Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Klass III

 • Beroendeframkallande medel.

Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. 

Klass IV - V

 • Risk för tillvänjning föreligger.

Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. 

Till sidans topp

11.2 Rekvisition/Beställning av narkotikaklassade läkemedel

Narkotikaklassade läkemedel måste rekvireras på ett säkert och välkontrollerat sätt.

 • Rekvisition av läkemedel får ej genomföras av den sjuksköterska som är utsedd att inventera och kontrollera narkotikaklassade läkemedel på enheten.
 • För att underlätta kontrollräkning bör i första hand endosförpackning eller blisterförpackningar beställas. Burk skall i möjligaste mån undvikas

Till sidans topp

11.3 Ansvar

Rutinerna och ansvarsfördelningen ska dokumenteras i lokal instruktion för hantering av narkotikaklassade läkemedel och ska beskriva (se även mall 5 och 11)

 • hur ofta och av vem inventering och kontroll ska göras
 • hur och till vem avvikelser avseende narkotikabehållning rapporteras
 • signaturförteckning (då manuell signering sker i förbrukningsjournal)

Lokala tillägg hantering av kontrolläkemedel

Till sidans topp

11.4 Förvaring i PNL

 • Det ska framgå vilka läkemedel som är narkotikaklassade och som ska journalföras.
 • Narkotikaklassade läkemedel (minsta möjliga mängd) som förvaras utanför PNL ska vara dokumenterade, se kapitel 4 och mall 8
 • Minsta möjliga mängd narkotikaklassade läkemedel får tas ut till patient och förvaras i t ex läkemedelsvagn/läkemedelsskåp.
 • Om en avdelning eller mottagning stängs för en kortare tid, ska narkotika förvaras på ett säkert sätt.
 • Vid stängning på obestämd tid ska samtliga förbrukningsjournaler avslutas, t ex genom att överlåta läkemedlen till annan vårdenhet, eller genom kassation. 

Till sidans topp

11.5 Förbrukningsjournal

Tillförsel av narkotikaklassade läkemedel till PNL och förbrukningen av dessa läkemedel dokumenteras i en särskild förbrukningsjournal. Varje journal gäller för ett läkemedel. Fulltecknad eller avslutad journal sparas i tio år enligt beslut från Arkivnämnden VGR. Förbrukningsjournal skall beställas via Marknadsplatsen.

I förbrukningsjournalen skall följande föras:

 • Datum
 • Tillförd mängd från RGL/APL eller hämtat från annan enhet
 • Uttagen mängd.
 • Ges mindre mängd till patient än en enhet (ampull, supp, tablett) ska kvarvarande mängd kasseras och antecknas i anmärkningskolumnen.
 • Kontrollerad behållning efter tillförsel/uttag
 • Patientens namn och personnummer
 • Vid uttag till annan enhet anges enhetens namn istället för patientnamn
 • Eventuell brist eller överskott i anmärkningskolumn
 • Sjuksköterska eller annan person styrker uppgifterna med namnteckning/signum

Vid kassation (t ex p g a passerad hållbarhet, kross):

 • Datum
 • Under uttagen mängd antecknas kassationsmängd
 • Under patient anges ”kassation” som orsak
 • Under behållning antecknas kvarvarande mängd
 • Under anmärkning anges orsak till kassation t ex hållbarhet, kross
 • All kassation av kontrolläkemedel ska dubbelsigneras 

Till sidans topp

11.6 Signaturlista

Där narkotikaklassade läkemedel journalförs i pappersjournal måste en lista med signatur och namnförtydligande finnas på respektive avdelning/enhet i anslutning till den lokala rutinen för läkemedelshantering.

Till sidans topp

11.7 Hämta narkotikaklassade läkemedel från annan enhet

Uttag av narkotikaklassade läkemedel från annan enhet ska undvikas i möjligaste mån. Vid uttag ska identitet kontrolleras för att säkerställa behörig personal. Uttaget journalförs som tillförsel respektive uttag i förbrukningsjournalerna på båda enheterna och kontrasigneras av behörig personal. Uttagna narkotikaklassade läkemedel från annan enhet ska ej återlämnas.

Till sidans topp

11.8 Hanteringsrutiner vid uttag/tillförsel

Alla noteringar i förbrukningsjournaler ska utföras så att de i efterhand kan kontrolleras och verifieras. Alla har ett ansvar att kontrollräkna vid varje hanteringstillfälle av narkotikaklassade läkemedel. Förflyttning från annan lagerplats på enheten noteras i förbrukningsjournal som tillförsel respektive uttag på de olika lagerplatserna, dvs. det ska finnas förbrukningsjournal vid varje lagerplats.

Till sidans topp

11.8.1 Tillförsel/uttag PNL

 • Kontrollräkning av totalmängd av lagret skall ske vid varje tillförsel eller uttag. Fabriksplomberade förpackningar bryts inte vid kontrollräkningen. Vid brist/överskott – uteslut räknefel, skriv kommentar i anmärkningsrutan. Rapportera avvikelser enligt lokal rutin.
 • Avstämning av leverans från RGL/APL görs mot följesedel. För de enheter som använder Hamlet ska det även kontrolleras att inleveransuppgifterna i Hamlet stämmer. Se även Hamletmanual.
 • Skriv leveransen som en tillförsel i förbrukningsjournalen.
 • Vid uttag av narkotikaklassade läkemedel till patient skall i möjligaste mån uttag ske för enstaka administreringstillfällen.

Till sidans topp

11.8.2 Uttag VNL

 • Vid uttag från läkemedelsautomat skall patientens personnummer anges vid bokning respektive vid direktuttag.
 • Vid uttag av narkotikaklassade läkemedel till patient skall i möjligaste mån uttag ske för enstaka administreringstillfällen.
 • Vid eventuell påfyllnad av akutask/akutvagn, se förvaltningens lokala rutin

Till sidans topp

11.9 Returer och kassationer av kontrolläkemedel

Narkotikaklassade läkemedel som är uttaget på patient och som ej används skall ej returneras till PNL utan kasseras. Kassationen skall redovisas i förbrukningsjournalens anmärkningskolumn på patientens senaste uttag.

Narkotikaklassade läkemedel som kasseras, som t ex skada, utgången hållbarhet, förs av genom att två behöriga personer signerar kassationen i förbrukningsjournalen. Läkemedlet avidentifieras genom att blandas ihop med andra kasserade läkemedel. Se även kapitel 9.

Narkotikaklassade läkemedel som uthämtats från VNL till patient och som ej används skall hanteras enligt lokala rutiner.

Till sidans topp

11.10 Inventering och kontroll

Inventering och kontroll av narkotiska läkemedel ska utföras av annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal än den som har ansvaret för rekvisition och förvaring. Om antalet anställda vid enheten eller hos vårdgivaren är så få att kontrollen enligt första stycket inte kan utföras av egen personal kan annan behörig hälso- och sjukvårdpersonal från en annan enhet anlitas.

Minst en gång i månaden ska inventering av hela lagret av narkotikaklassade läkemedel utföras och kontrolleras mot förbrukningsjournal. Inventering innebär att behållning kontrolleras och att korrekt läkemedel finns i förpackningen. Inventeringen dokumenteras, sparas och eventuella avvikelser åtgärdas enligt lokal rutin. Enhetschef/verksamhetschef tar ställning till om inventering av lagret ska ske oftare (efter varje arbetspass, dagligen, veckovis) än en gång i månaden.

Uppföljning ska göras regelbundet där man jämför uppgifter på beställningar, följesedlar, beställningshistorik (t ex förbrukningsrapport PNL, beställningsrapport APL) och innehållet i PNL inkl läkemedelsvagn mot förbrukningsjournaler.

Stickprov bör utföras där uttagen mängd på patient jämförs med signerad mängd i journalsystem. Metod för stickprov och hur ofta stickprov ska utföras ska beskrivas i lokal rutin.

Till sidans topp

11.10.1 Narkotikaklassade läkemedel uttaget från VNL

I Hamlet under fliken ”Inlagrat” finns information om uttag från VNL (se Hamletmanual). Vårdenhetschef/enhetschef eller av denna utsedd sjuksköterska ska kontinuerligt (minst månatligen) gå in och kontrollera denna flik. Kontrollen skall gälla rimlighetsbedömning av uttag samt att sjuksköterskan som gjort uttagen jobbar på enheten. Vid misstanke om avvikelse ansvarar enhetschef för utredning på sin enhet. Det lokala Sjukhusapoteket bör kontaktas som stöd för vidare utredning.

Till sidans topp

11.11 Avvikelsehantering

Om det upptäcks en avvikelse, att mängden i förbrukningsjournalen inte överensstämmer med den faktiska mängden i läkemedelsförrådet eller om orimliga mängder uthämtats från VNL, alternativt obehörig personal hämtat narkotikaklassade läkemedel från VNL, ska det alltid rapporteras och utredas enligt lokal rutin. Den lokala rutinen bör beskriva ansvarsfördelning och utförande av:

 • jämföra uppgifter på beställningar, följesedlar, beställningshistorik (t ex förbrukningsrapport PNL, beställningsrapport APL)
 • kontrollera vad som är inlagrat från VNL
 • kontrollera andra lagerplatsers förbrukningsjournal/er
 • kontrollera uttag mot ordinerade och utdelade läkemedel i patientjournal
 • jämföra avvikelsetillfällen med personallistor
 • bedöma behov av tätare kontroller
 • kontrollera behörigheter för tillträde till läkemedelsförrådet

Vid behov kan Sjukhusapoteket VGR lokalt och/eller HR-avdelningen kontaktas för stöd i utredningen. Oförklarlig brist anmäls till verksamhetschefen jämte eventuell polisanmälan. Avvikelser skall rapporteras enligt gängse rutin i MedControl Pro.

Till sidans topp